Menu Zamknij

Pełna wersja strony internetowej Konkursu będzie dostępna od 18 lutego 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
„WzMOCnij swoje otoczenie”

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu: „WzMOCnij swoje otoczenie” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197596, kapitał zakładowy w wysokości 9.605.473.000 złotych w całości wpłacony, NIP: 526-27-48-966, („Organizator”).
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

§ 2

CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej oraz lokalnych społeczności na terenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poprzez:
  • poprawę stanu istniejącej infrastruktury społecznej lub stworzenie zupełnie nowej formy takiej infrastruktury;
  • wyposażenie gminy w narzędzia umożliwiające wdrażanie realnych zmian przy wykorzystaniu nowej i/lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej;
  • działania na rzecz aktywizacji lokalnego życia społecznego i kulturalnego.
 2. Rozwój infrastruktury społecznej jest rozumiany, jako wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększanie dostępności do miejsc użyteczności publicznej, modernizacji, przebudowy tychże miejsc (a także ich adaptacji na potrzeby wykluczonych grup społecznych) w celu aktywizowania lokalnych społeczności, podejmowania działań wywołujących pozytywną zmianę społeczną.
 3. Konkurs stanowi element realizacji strategii Organizatora Konkursu w zakresie odpowiedzialności Organizatora za wpływ jego działalności na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wniosku dot. realizacji projektu społecznego („Projekt”), zgodnego z celami Konkursu opisanymi w § 2 Regulaminu, który będzie wywierał pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawi po sobie długotrwały ślad. Wszystkie kryteria oceny Projektów zostały opisane w 6 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. Do Konkursu można zgłaszać Projekty w siedmiu przedstawionych poniżej kategoriach:
  • Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele:(i)modernizacja pomieszczeń edukacyjnych i informatycznych w ośrodkach kultury lub opieki społecznej; (ii) remonty lokalnych ośrodków kultury; (iii) dofinansowanie zakupu wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej (np. zakup nowych materiałów dydaktycznych, sprzętu wykorzystywanego przez domy i ośrodki kultury); (iv) likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich, osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, przebudowa toalet.
  • Oświata – przykładowe cele:(i)remonty i doposażenie sal dydaktycznych, pracowni komputerowych, hal sportowych, bibliotek, świetlic szkolnych;(ii)zakup pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia na potrzeby uczniów i nauczycieli.
  • Środowisko– przykładowe cele: (i) oczyszczanie skwerów, małych parków, stawów, oczek wodnych;(ii)remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, stawianie budek dla ptaków, pasiek;(iii)inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.
  • Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego – przykładowe cele: (i) wspieranie wydarzeń mających charakter edukacyjny np. pikników naukowych, akcji na rzecz środowiska, bezpieczeństwa, organizacji kursów pierwszej pomocy lub ratownictwa; (ii) organizacja konsultacji i spotkań specjalistycznych skierowanych do grup wykluczonych społecznie, tj. zajęcia grup terapeutycznych, zawodowe.
  • Zdrowie i opieka medyczna – przykładowe cele: (i) promocja zdrowego trybu życia (na przykład tablice edukacyjne, tzw. ścieżki zdrowia przy trasach spacerowych); (ii) siłownie na świeżym powietrzu i inne przestrzenie służące poprawie kondycji fizycznej; (iii) zakup specjalistycznego sprzętu do publicznych ośrodków zdrowia.
  • Mała infrastruktura – przykładowe cele: (i) instalacja stojaków na rowery; (ii) remont wiaty przystanku autobusowego; (iii) rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych; (iv) dostosowanie przestrzeni dla małych dzieci, w tym wsparcie w budowie nowoczesnych placów zabaw; (v) punkty wymiany książek; (vi) dodatkowe kosze do segregacji śmieci w przestrzeni publicznej.
  • Inne – innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują powyższych kategorii, a które jednocześnie mieszczą się w celach Konkursu, przedstawionych w 2 Regulaminu
 3. W ramach Konkursu wybrane zostaną najlepsze pomysły na realizację Projektów społecznych, które zostaną następnie sfinansowane przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie
 4. Nagrodzone w Konkursie Projekty powinny zostać zrealizowane przez Uczestników Konkursu w terminie do 30.11.2019 r.
 5. Kosztorys zgłaszanego Projektu nie przekracza kwoty pojedynczego Grantu określonej w § 7 ust. 2 Regulaminu, tj. kwoty 20 000 zł netto. W przypadku Projektów, które stanowią element większego projektu lub zadania inwestycyjnego, całkowity budżet Uczestnika na cały projekt lub zadanie inwestycyjne, nie może przekraczać kwoty 100 000 zł netto (Organizator co do zasady dedykuje Konkurs do pojedynczych Projektów o wartości do 20 000 zł netto lub podprojektu dającego się wyodrębnić z większego, stanowiącego całość projektu, byleby wartość całego projektu nie przekraczała kwoty 100 tys., a cały projekt zgodny z celami Konkursu opisanymi w § 2 Regulaminui mieścił się w kategoriach Konkursu z § 3 Regulaminu).

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prowadzące działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego („Uczestnik)”, np.:
  • gminy;
  • jednostki organizacyjne gminy,jak na przykład szkoły, miejskie ośrodki kultury, miejskie ośrodki pomocy społecznej i inne;
  • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia,spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:
  • partia i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony;
  • związek zawodowy;
  • organizacja pracodawców;
  • przedsiębiorca prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą (zarobkową);
  • osoba fizyczna.
 3. W Konkursie udział mogą wziąć wyłącznie podmioty prowadzące działalność lub z siedzibą na terenie poniżej wymienionych gmin, na terenie których Organizator Konkursu realizuje swoje ustawowe zadania operatora systemu przesyłowego.
  • [mazowieckie] Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie, Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Karczew, Celestynów, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew, Kozienice, Ostrołęka, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, Wąsewo, Długosiodło, Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Stanisławów;
  • [lubelskie] Stoczek Łukowski, Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica, Chełm;
  • [małopolskie] Skawina;
  • [wielkopolskie] Dopiewo, Buk, Kuślin;
  • [dolnośląskie] Sulików, Siekierczyn, Lubań (gmina wiejska), Lubań (miasto), Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja, Prochowice, Ścinawa, Lubin, Platerówka, Gryfów Śląski, Wleń, Świerzawa, Bolków, Paszowice, Dobromierz, Strzegom, Świebodzice, Świdnica;
  • [lubuskie] Lubiszyn, Deszczno, Witnica, Bogdaniec;
  • [zachodniopomorskie] Gryfino, Banie, Kozielice, Myślibórz.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie trzy propozycje Projektów po jednym w danej kategorii, które będą realizowane w okresie do dnia 30.11.2019 r. na terenie jednej z gmin wymienionych w  ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku nagrodzenia Projektu, Uczestnik nagrodzonego Projektu zobowiązany będzie się do realizacji Projektu. Organizator Konkursu nagradza Projekty wyłącznie w formie pieniężnej („Grant”), przekazywanej przez Organizatora na podstawie odrębnej umowy sponsoringowej, zawartej po nagrodzeniu Projektu pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem zgłaszającym nagrodzony Projekt („Umowa Sponsoringowa”).
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do poniesienia wszelkich przyszłych kosztów związanych z eksploatacją lub konserwacją infrastruktury społecznej, powstałej w wyniku realizacji Projektu zgodnie z Oświadczeniem dot. Eksploatacji stanowiącym Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu.
 7. Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Załącznikami do Formularza Zgłoszeniowego są:
  • Kosztorys Projektowy (Wzór Kosztorysu Projektowego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu),
  • Oświadczenie Uczestnika (Wzór Oświadczenia Uczestnika stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (Wzór Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu),
  • Oświadczenie dot. eksploatacji (Wzór Oświadczenia dot. eksploatacji stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu),
  • Statut Uczestnika lub innego właściwego dokumentu regulującego zgodnie z prawem funkcjonowanie Uczestnika (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • KRS lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie osoby podpisującej Formularz Zgłoszeniowy i załączniki, do reprezentowania Uczestnika oraz poświadczające możliwość zawierania przez Uczestnika umów cywilno-prawnych, w tym zaciągania zobowiązań finansowych (kopia dokumentów poświadczona za zgodność oryginałem).
 8. Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu: www.wzmocnijotoczenie.pl.
 9. Zgłoszenie (podpisane skanyFormularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami), należy złożyć najpóźniej do dnia 08.04.2019 r. do godziny 24:00 (czasu środkowoeuropejskiego) pocztą elektroniczną na adres kontakt@wzmocnijotoczenie.pl.
 10. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie i nie będą rozpatrywane.

§ 5

ETAPY I TERMINY KONKURSU

Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 18 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godziny 24:00 i jest podzielony na II etapy opisane poniżej.

ETAP I:

od dnia 18 lutego 2019 roku
Wszyscy Uczestnicy będą informowani o zasadach udziału w Konkursie. Dokumenty konkursowe, wymienione w § 4 ust. 7 Regulaminu, udostępnione zostaną na stronie internetowej Konkursu: www.wzmocnijotoczenie.pl
od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godziny 24:00
Uczestnicy Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@wzmocnijotoczenie.pl,przesyłają swoje Zgłoszenie (skan podpisanych dokumentów: Formularz Zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki). Dokumenty nieczytelne, przesłane w formie zdjęć, niepodpisane, nie będą rozpatrywane.
W trakcie naboru Uczestnicy mogą przesyłać pytania dotyczące Konkursu na adres mailowy: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl oraz mogą kontaktować się w sprawie Konkursu w godzinach 9.30 – 16.30 pod numerem telefonu: +48 665 330 230.
Od dnia 9 kwietnia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku
Zgłoszenia podlegają weryfikacji przez Komisję Konkursową utworzoną przez Organizatora Konkursu.
Nie później niż do dnia 28 maja 2019 roku
Uczestnicy Konkursu otrzymują pisemną wiadomość (przesłaną na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym) od Organizatora informującą o tym, czy Uczestnik został jednym z Laureatów Konkursu („Laureat”), czy też nie. Laureaci otrzymują jako załącznik wzór umowy sponsoringowej („Umowa Sponsoringowa”), zawierający m.in. szczegółowe informacje o wysokości i sposobie przekazania nagrody.
Do dnia 28 maja 2019 roku
Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowejKonkursu www.wzmocnijotoczenie.pl.
Do dnia 31 maja 2019 rokudo godziny 24:00
Laureat jest zobowiązany do mailowego potwierdzenia, że akceptuje nominację i nagrodę, za pośrednictwem maila kontakt@wzmocnijotoczenie.pl.

ETAP II:

Do 15 lipca 2019 roku
Podpisanie Umowy Sponsoringowej pomiędzy Organizatorem, a Laureatem.
Do dnia 30 listopada 2019 roku
Laureaci realizują zaakceptowany przez Komisję Projekt i prowadzą dokumentację prac wykonawczych (materiały zdjęciowe, wideo, zestawienie kosztów). Organizator zastrzega sobie prawo do superwizji postępów prac w ramach realizacji Projektów.
Do dnia 30 września 2019 roku do godz. 24:00
Laureaci przesyłają pocztą elektroniczną na adres kontakt@wzmocnijotoczenie.pl wstępne Sprawozdania z realizacji Projektów, podsumowujące wykonane prace oraz dotychczas poniesione koszty (skan podpisanego Sprawozdania).
Do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 24:00
Laureaci przesyłają pocztą elektroniczną, na adres kontakt@wzmocnijotoczenie.pl, finalne Sprawozdania z realizacji Projektów (skan podpisanego Sprawozdania).

§ 6 

PROCEDURA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

 1. Zgłoszenia oceniane są w procedurze konkursowej pod kątem formalnym i merytorycznym. Warunkiem dopuszczenia Zgłoszenia do oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny pod względem formalnym. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Konkursowa może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie Zgłoszenia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator nie ma obowiązku wezwania Uczestników do uzupełnienia Zgłoszeń.
 2. Kryteria oceny formalnej Zgłoszeń:
  • zgłoszenie złożone w terminie;
  • zgłoszenie złożone zgodnie z procedurą opisaną w § 4 dotyczącą warunków uczestnictwa;
  • zgłoszenie zawiera propozycję świadczeń sponsoringowych na rzecz Organizatora w wypadku otrzymania nagrody;
  • projekt jest zgodny z celami Konkursu opisanymi w § 2 Regulaminui mieści się w kategoriach Konkursu z § 3 Regulaminu;
  • kosztorys Projektu nie przekracza ograniczeń kwot dla Grantu określonych w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 1. Kryteria oceny merytorycznej Zgłoszeń:
  1)tytuł Projektu0-2 pkt.
  2)        wpisanie się w tematykę przewodnią Konkursu i minimum jedną kategorię konkursową;0-2 pkt
  3)        lokalność rozumiana jako pochodzenie Uczestnika – czy jest on zarejestrowany lub prowadzi działalność na terenie gminy, w której Projekt będzie realizowany;0-2 pkt
  4)        określenie zasadności Projektu: 
  zdefiniowanie wyzwań i potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej i/lub innych obszarów związanych z aktywizacją życia społecznego i kulturalnego w gminie – na ile pomysł jest użyteczny dla gminy i jej mieszkańców;0-6 pkt
  określenie dostępności Projektu – czy Projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych;0-3 pkt
  określenie form angażowania społeczności – w jaki sposób Projekt będzie angażował poszczególne grupy odbiorców;0-3 pkt
  trwałość rezultatów Projektu – na ile realizacja Projektu pozostawi trwały ślad w lokalnej społeczności;0-3 pkt
  wpływ projektu na lokalną społeczność oraz mierzalność efektów, w tym korzyści społeczne i ekonomiczne dla beneficjentów (pośrednich i bezpośrednich);0-3 pkt
  5)        wiarygodność kosztorysu i rzetelność w jego przygotowaniu, w tym także gospodarność tj. zasadność zaproponowanych wydatków oraz realność zaproponowanych kwot;0-3 pkt
  6)        innowacyjność – czy Uczestnik przedstawił takie działania i formy ich realizacji, które wprowadzają nowe podejście w rozwiązywaniu lokalnych wyzwań;0-3 pkt
  7)        wykonalność Projektu;0-2 pkt
  8)        dodatkowo premiowane będą: 
  a.    Projekty oparte na współpracy różnych podmiotów np. wykazanie w Formularzu Zgłoszeniowym, że pomysł na realizację Projektu jest wynikiem wspólnych prac różnych grup lub wzajemnej współpracy innych Uczestników Konkursu.0-3 pkt
  b. Zakres pozafinansowego wkładu wnoszonego przez Uczestnika do Projektu (np. ilość godzin i zakres pracy wolontariuszy).0-2 pkt
 1. Komisja Konkursowa może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku:
  • naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika na jakimkolwiek etapie Konkursu;
  • stwierdzenia, że oświadczenia złożone przez Uczestnika są niezgodne z prawdą, w szczególności złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik Konkursu lub na realizację umowy sponsoringowej;
  • wpływania przez Uczestnika na wynik Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem;
  • podjęcia przez Uczestnika innych działań lub zaniechań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub zasadami współżycia społecznego lub działań godzących w wizerunek lub dobre imię Organizatora.
 2. Organizator powoła komisję składającą się z 4 przedstawicieli Organizatora („Komisja Konkursowa”), w szczególności celem dokonania oceny formalnej oraz merytorycznej Zgłoszeń, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu.
 3. Każdy członek Komisji Konkursowej może przyznać Projektowi od 0 do 37 punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. Projekt może otrzymać maksymalnie 148 punktów. Oceny Komisji Konkursowej zostaną podsumowane na karcie oceny Projektu („Karta Oceny”).
 4. Aby Projekt mógł zostać nagrodzony w Konkursie, musi uzyskać łącznie minimum 74 punkty od Komisji Konkursowej w ocenie merytorycznej. Projekty ocenione poniżej powyższego progu punktowego, nie będą mogły otrzymać dofinansowania, nawet jeśli zdobędą najwyższą punktację spośród Projektów w danej gminie.
 5. W danej gminie może zostać nagrodzony tylko jeden Projekt(po jednym Grancie dla danej gminy), i który:
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria formalne z ust. 2 oraz kryteria merytoryczne z ust. 3 podpunkty: 1)-2), 4)-5) i 7) niniejszego paragrafu;
  • uzyska najwyższą liczbę punktów spośród Projektów zgłaszanych w danej gminie;
  • uzyska wymagane minimum punktowe z ust. 7 niniejszego paragrafu (co najmniej 74 pkt).
 6. Projekty wyłonione zostaną według przyznanej punktacji, począwszy od największej liczby punktów, do wyczerpania budżetu Konkursu, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu (1,6 mln zł).
 7. W sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych Projektów w danej gminie nie przekroczy wymaganego minimalnego progu punktowego z ust. 7 niniejszego paragrafu (co najmniej 74 pkt), albo gdy z danej gminy nie wpłynie żadne Zgłoszenie Konkursowe, wtedy środki w kwocie do 20 000 zł przeznaczone na Grant dla danej gminy, powiększą ogólną pulę budżetu konkursowego, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.
 8. Komisja Konkursowa może przeznaczyć dodatkowy budżet, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na następujące działania:
  • na sprawiedliwy podział nagród w przypadku remisu w gminie (gdy tę samą, najwyższą liczbę punktów otrzyma kilka Projektów), w której dojdzie do takiej sytuacji. Wtedy wszyscy nagrodzeni otrzymają do 20 000 zł;
  • sfinansowania większej liczby Projektów (więcej niż jeden) w danej gminie, w sytuacji, gdy do Konkursu przystąpi większa niż standardowa liczba Uczestników, a ich Zgłoszenia Konkursowe zostaną ocenione powyżej minimalnego progu punktowego;
  • powiększenia kwoty Grantu dla zwycięskiego Projektu w danej gminie, jeżeli Komisja uzna, że dany Projekt wyróżnia się swoim potencjałem spośród wszystkich zgłoszonych Projektów (np. zebrał największą liczbę punktów lub ma znaczący wpływ społeczny na mieszkańców) i warto wesprzeć go finansowo, by skala jego oddziaływania była jeszcze większa.

§ 7

NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 2. Nagrodą („Nagroda”) w Konkursie są Granty na realizację najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową Projektów, o łącznej wartości nieprzekraczającej 1 600 000 złotych netto, przy czym  maksymalna kwota jednego Grantu, o którą może ubiegać się każdy z Uczestników Konkursu w ramach jednego Projektu nie może przekroczyć kwoty 20 000 złotych netto.
 3. Granty zostaną przekazane wyłącznie nagrodzonym Uczestnikom Projektów – Laureatom, w formie środków pieniężnych na podstawie Umowy Sponsoringowej.
 4. Granty zostaną wypłacone Laureatom w dwóch transzach:
   • pierwsza transza w wysokości 70% Grantu – zostanie przekazana na rachunek Laureata po podpisaniu Umowy Sponsoringowej;
   • druga transza w wysokości 30% Grantu – zostanie przekazana na rachunek Laureata po przedstawieniu przez Laureata wstępnego Sprawozdania z realizacji Projektu, tj. po 30 września 2019 r.
 5. Wysokość Nagrody, świadczenia sponsoringowe na rzecz Organizatora Konkursu oraz zasady przekazania i rozliczenia Nagrody w formie Grantu, zostaną szczegółowo określone w Umowie Sponsoringowej zawieranej przez Organizatora oddzielnie z każdym Laureatem. Podpisanie przez Laureata Umowy Sponsoringowej z Organizatorem jest jednoznaczne z przyjęciem Nagrody.
  W przypadku nie zawarcia przez Laureata Umowy Sponsoringowejdo dnia 15 lipca 2019 r., środki przeznaczone na Grant dla tego Laureata, powiększą ogólną pulę budżetu konkursowego, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Komisja Konkursowa zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu.
  1.  
 6. Organizator nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych z wypłatą Grantu, chyba że inaczej wynikać będzie z Umowy Sponsoringowej.
 7. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie potwierdzi nominacji i Nagrody za pośrednictwem maila kontakt@wzmocnijotoczenie.pl do dnia 31 maja 2019 roku do godziny 24.00, środki przeznaczone na Grant dla tego Laureata, powiększą ogólną pulę budżetu konkursowego, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Komisja Konkursowa zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu.
  1.  

§8

ROZLICZENIE GRANTU

 1. Laureat jest zobowiązany do wykorzystania otrzymanego Grantu wyłącznie na cel wskazany w Projekcie i Umowie Sponsoringowej. Wykorzystanie Grantu w innym celu jest niedopuszczalne i będzie stanowiło podstawę dla Organizatora do żądania zwrotu Grantu.
 2. Laureat jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego w Konkursie Grantu w następujący sposób:
  • do dnia 30 września 2019 r. do godz. 24:00 – przekazać wstępne Sprawozdanie z rozliczenia podjętych prac w Projekcie wraz z wykazem poniesionych kosztów i wykonanych prac;
  • do dnia 31 grudnia 2019 roku do godz. 24:00 – przekazać finalne Sprawozdanie z realizacji Projektu.
 3. Rozliczenie polega na złożeniu w odpowiednim, określonym w pkt. 2 powyżej terminie Sprawozdania z wykorzystania grantu zawierającego sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z realizacji Projektu („Sprawozdanie”):
  • w Sprawozdaniu należy wskazać, które koszty zostały sfinansowane z Grantu;z Grantu mogą być sfinansowane środki poniesione przez Laureata w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.;
  • Sprawozdanie powinno mieć formę pliku tekstowego (*.doc) i zawierać nie więcej niż 10 000 znaków bez spacji oraz od 5 do 10 zdjęć (w dobrej rozdzielczości, min. 200 dpi) przedstawiających Projekt lub film, którego długość nie przekracza 2,5 minut;
  • do Sprawozdania należy dołączyć skany wszystkich dokumentów księgowych dotyczących Projektu, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle finansowania;
  • wszystkie dokumenty księgowe dotyczące Projektu, na który został przyznany Grant powinny być wystawiane na Laureata;
  • w Sprawozdaniu należy umieścić zdjęcia, skany publikacji prasowych lub inne materiały dotyczące realizacji Projektu, które wynikają ze świadczeń sponsoringowych zawartych w Umowie Sponsoringowej z Laureatem;
  • rozliczenie kosztów Projektu powinno być zgodne z dołączonym do Formularza Zgłoszeniowego kosztorysem, a wszelkie odstępstwa od tego kosztorysu wymagają akceptacji Organizatora.
 4. Prawidłowe złożenie Sprawozdania polega na przesłaniu go za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając komplet podpisanych zgodnie z reprezentacją Laureata i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl.
 5. Datą i godziną złożenia Sprawozdania jest data i godzina wysłania maila ze Sprawozdaniem.
 6. Organizator zastrzeże sobie w Umowie Sponsoringowej prawa do żądania zwrotu części lub całego Grantu, według swojego uznania, w następujących przypadkach:
  • jeżeli Laureat przeznaczy Grant na cel inny niż określony w Projekcie i Umowie Sponsoringowej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora wyrażonej pod rygorem nieważności;
  • jeżeli wykonanie Projektu okaże się niemożliwe z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez Laureata;
  • jeżeli Laureat nie przedłoży Sprawozdania w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie, bez konieczności wzywania Laureata do, odpowiednio, nadesłania Sprawozdania lub poprawienia/uzupełnienia Sprawozdania;
  • jeżeli Laureat w inny sposób naruszy postanowienia Umowy Sponsoringowej lub Regulaminu.
 7. W wyjątkowych okolicznościach lub w sytuacjach losowych niezależnych od Laureata, przez które nie może on zrealizować Projektu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji Projektu poprzez zmianę (aneksowanie) Umowy Sponsoringowej.
 8. Grant niewykorzystany przez Laureata w całości lub w części, lub którego Organizator zażądał zwrotu na podstawie Umowy Sponsoringowej lub ust. 6 niniejszego paragrafu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie Sponsoringowej do dnia 31.12.2019 r.
 9. Środki finansowe przyznane w ramach Konkursu muszą zostać odpowiednio odnotowane i wyróżnione w komunikacji zewnętrznej Laureata, np. w raportach i publikacjach udostępnianych w związku z Projektem lub na reklamach czy ogłoszeniach dotyczących Projektu itp., w sposób określony w Umowie Sponsoringowej. Wszystkie świadczenia sponsoringowe Laureata muszą zostać zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.
 10. Laureat zobowiązany będzie w Umowie Sponsoringowej do umożliwiania Organizatorowi organizacji i przeprowadzenia sesji zdjęciowej z realizacji Projektu Laureata, wykonanej na koszt Organizatora, według terminu ustalonego z Organizatorem (m.in. udostępnienie miejsca na potrzeby sesji).

§ 9

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestnika („Reprezentanci”), a także osób wskazanych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym oraz w pozostałych załącznikach („Osoby Kontaktowe”), łącznie określanych jako „Dane Osobowe”, jest Organizator. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu +22 242 26 00, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej daneosobowe@pse.pl i strony internetowej pse.pl (zakładka „kontakt”).
 2. Dane osobowe Reprezentantów i Osób Kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji procedury konkursowej, w tym w szczególności, prowadzenia działań konsultacyjnych dotyczących opracowywanych Formularzy Zgłoszeniowych, informowania o przyznaniu Grantów, ustalenia zakresu świadczeń informacyjnych w Umowach Sponsoringowych (w przypadku Laureatów), a także prowadzenia działań własnych Organizatora, dotyczących podsumowania Konkursu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora, tj. potrzeba kontaktu z Reprezentantami i Osobami Kontaktowymi celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania konkursowego,
 4. Odbiorcami Danych Osobowych jest Operator Konkursu, firma Goodbrand & Company Polska Sp. z o.o. a także dostawca usługi hostingowej.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu Konkursu.
 6. Podanie danych osobowych Reprezentantów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przyjęcia wniosku Uczestnika do udziału
  w Konkursie. Brak podania danych osobowych Reprezentantów skutkuje niemożnością udziału w Konkursie. Dane osobowe Osób Kontaktowych zostały pozyskane od Uczestnika.
 7. Reprezentantom oraz Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
 8. Z uwagi na to, iż podstawą prawna przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, Reprezentantom oraz Osobom Kontaktowym przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych.
 9. Dane Osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator nie przewiduje przekazywania Danych Osbowych do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 10. Uczestnik zobowiązuje się przekazać Osobom Kontaktowym informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora ich danych osobowych (np. poprzez poinformowanie ich o miejscu udostępnienia tego Regulaminu, co potwierdza oświadczeniem, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

 § 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest dostępny na stronie wzmocnijotoczenie.pl.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora i Komisji Konkursowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną wysłane do Uczestników także pocztą elektroniczną, w przypadku, gdy zmiana Regulaminu nastąpi po złożeniu Zgłoszeń. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej wzmocnijotoczenie.pl.
 4. Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Żadne koszty związane z udziałem lub uczestnictwem w Konkursie nie będą zwracane.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Konkurs organizowany jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym i nie stanowi gry lub zakładu, ani loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Konstancin-Jeziorna, dnia 8 lutego 2019 r.

Załączniki do Regulaminu:

   1. Załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy
   2. Załącznik nr 2 – Kosztorys Projektowy
   3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Konkursu (zgoda na wykorzystanie materiałów w Konkursie)
   4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnikadotyczące przetwarzania danych osobowych
   5. Załącznik nr 5 – Karta Oceny
   6. Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Projektu
   7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. eksploatacji