Stowarzyszenie „Dajmy Razem Szansę”
18 000 zł
w I edycji programu na realizację projektu „Chcę Ci powiedzieć”
Opis projektu

Celem projektu był zakup narzędzi dydaktycznych – urządzeń do komunikacji pozawerbalnej dla uczniów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci, które nie mogą się porozumiewać w sposób zrozumiały dla innych. Są to uczniowie z różnymi schorzeniami, m.in.  afazją, autyzmem, dyzartrią, niepełnosprawnością intelektualną czy dziecięcym porażeniem mózgowym.