Wskazówka 1

Uczestnik programu wypełnia formularz zgłoszeniowy, zgodnie z zasadami
opisanymi w regulaminie programu.

Wskazówka 2

W formularzu należy wypełnić dane kontaktowe oraz formalne dotyczące uczestnika, wskazać cel i dokładne miejsce
realizacji projektu społecznego, jego beneficjentów, czas trwania oraz kosztorys działań.

Wskazówka 3

Projekt można złożyć w jednej z kategorii tematycznych opisanych w regulaminie.

Wskazówka 4

Poprawnie złożona aplikacja – poza formularzem – powinna zawierać:

  • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu,
  • ważny statut uczestnika lub inny dokument potwierdzający jego działalność,
  • KRS lub inny dokument potwierdzający osoby reprezentujące uczestnika.
Wskazówka 5

Rekrutacja do programu jest podzielona na trzy tury – wiosenną, letnią i jesienną. W każdej turze biorą udział różni
uczestnicy spośród wszystkich zaproszonych do trzeciej edycji programu

Wskazówka 6

Szczegółowy harmonogram każdej z tury oraz samorządy, na terenie których organizowany jest program, są opisane w regulaminie programu.

Wskazówka 7

Nagrodą w programie są granty w kwocie do 20 000 zł.
Każdy grant zostanie wypłacony przez PSE na podstawie umowy zawartej z laureatem.
Grant będzie wypłacany na podstawie faktury VAT, noty księgowej lub rachunku.

Wskazówka 8

Wyniki danej tury programu będę publikowane na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl.
Wszyscy uczestnicy zostaną ponadto poinformowani o wynikach ze skrzynki mailowej: projektyspoleczne@pse.pl.

Wskazówka 9

Warunki współpracy pomiędzy PSE a danym laureatem będą ustalane indywidualnie w każdej umowie.

Wskazówka 10

Laureat programu jest zobowiązany do informowania PSE o postępach w realizacji swojego projektu.

Wskazówka 11

Każdy projekt należy podsumować poprzez złożenie do PSE sprawozdania zawierającego dowody potwierdzające
realizację projektu, zgodnie z warunkami umowy.