1. Jakie są cele programu?

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją,
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata,
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.
2. Co jest nagrodą w programie?

Nagrodą jest grant na realizację projektu w kwocie do 20 000 zł. Grant zostanie przekazany w formie środków pieniężnych na podstawie umowy sponsoringowej zawartej między laureatem a organizatorem oraz faktury lub noty księgowej.

3. Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator systemu przesyłowego w Polsce. Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji. Należy do niej prawie 16 tysięcy kilometrów linii oraz 110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy prądu na terenie całego kraju – po to, by powstawało go tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nim, prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa.

4. Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział:

 • gminy i powiaty,
 • jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki
  oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe), ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne,
 • fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Jakie projekty i w jakich kategoriach można zgłaszać w programie?

Poprzez program chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększanie dostępności do miejsc użyteczności publicznej oraz modernizację, przebudowę tych miejsc.

W ramach programu chcemy sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do programu można zgłaszać projekty w przedstawionych poniżej kategoriach:

 • aktywność fizyczna
 • bezpieczeństwo
 • edukacja
 • ochrona zwierząt
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
 • środowisko naturalne
 • zdrowie.

Przykładowe cele projektów zostały wymienione w regulaminie programu.

6. Na terenie których samorządów organizowany jest program?

Lista samorządów, na obszarze których realizowana jest aktualna edycja programu, znajduje się w regulaminie programu.

7. Do kiedy można zgłaszać projekty w programie?

Zgłoszenia do aktualnej edycji programu przyjmujemy do 30 kwietnia 2023, ale zachęcamy do przysyłania ich wcześniej.
Szczegółowy harmonogram znajduje się w regulaminie programu oraz w zakładce Kalendarium.

8. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden projekt w programie?

Tak. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator może wybrać co najmniej jeden projekt społeczny.

9. Co jeżeli w jakiejś gminie nie wystartuje żaden uczestnik? Czy jest szansa na otrzymanie dodatkowego finansowania poza 20 000 zł?

W sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych projektów nie spełni wymogów formalnych lub merytorycznych, lub gdy w danej gminie nie wpłynie żadne zgłoszenie, środki w kwocie 20 000 zł powiększą ogólną pulę budżetu grantowego, a o jego przeznaczeniu będzie mogła zadecydować komisja programowa.

Komisja może przeznaczyć dodatkowy budżet grantowy np. na realizację większej liczby projektów (więcej niż jeden) w innej gminie, w sytuacji, gdy do programu przystąpi większa niż standardowa liczba uczestników, a ich wnioski będą się wyróżniać dużym potencjałem.

10. Gdzie mogę szukać pomocy w razie wątpliwości dotyczących udziału w programie?

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl, w szczególności w zakładkach Zasady udziału/Zgłoszenia i Zasady udziału/Realizacja projektu, a także w regulaminie programu i przewodniku po programie.

Zapraszamy na webinar dla uczestników programu, który odbędzie się 28 marca 2023 o godz. 14.00:
link do rejestracji.

W razie pytań zachęcamy także do kontaktu z biurem programu,
pracujemy w dni robocze w godzinach 08:00-16:00.

11. Jak zgłosić się do programu?

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, który jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl po kliknięciu w czerwony guzik z napisem „Złoż wniosek” w prawym górnym rogu strony. Przeglądarką internetową rekomendowaną do wypełnienia formularza jest Microsoft Edge.

Zapoznaj się z wzorcowym, poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym w zakładce Zasady udziału/Zgłoszenia. Jest to formularz poglądowy, wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej.

12. Jakie kryteria powinien spełniać projekt w programie?

Poprawny formularz zgłoszeniowy musi:

 • zostać złożony przez uprawnionego do tego uczestnika,
 • przewidywać realizację projektu na terenie jednej z gmin lub jednego z powiatów
  wymienionych w regulaminie,
 • wpisywać się w jedną z kategorii tematycznych,
 • definiować wyzwania i potrzeby w zakresie realizacji projektu,
 • wykazać użyteczność projektu dla mieszkańców danej gminy lub powiatu,
 • określać, dla jakich grup społecznych projekt będzie dostępny, np. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,
 • wykazać, czy realizacja projektu pozostawi pozytywny, trwały ślad dla mieszkańców danej gminy lub powiatu,
 • zawierać wiarygodny i rzetelny kosztorys projektu.
13. Kto powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy?

Formularz powinna złożyć osoba będąca przedstawicielem uczestnika programu. Może to być np. pracownik delegowany do realizacji projektu, jego przełożony, a w przypadku organizacji pozarządowych – ich reprezentant lub członek zarządu.

W przypadku instytucji samorządowych podlegających gminom lub powiatom – patrz pytanie 16. poniżej.

14. Do kiedy należy potwierdzić przyjęcie grantu?

Przyjęcie grantu i gotowość do realizacji projektu należy potwierdzić najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu ogłoszenia przez organizatora wyników rekrutacji. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz przekazane uczestnikom mailowo z adresu: projektyspoleczne@pse.pl.

W sytuacji, gdy laureat nie potwierdzi przyjęcia grantu w powyższym terminie lub odstąpi od realizacji projektu, organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznania im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

15. Czy jako uczestnik muszę posiadać własne konto bankowe?

Każdy uczestnik musi posiadać własne konto bankowe, na które w przypadku wygranej zostanie wypłacony grant. Wyjątek stanowią jednostki samorządowe, posługujące się numerem konta swojego organu prowadzącego – gminy lub powiatu, np. szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej.

16. W przypadku instytucji samorządowych podlegających gminom lub powiatom – kto powinien złożyć wniosek – instytucja czy gmina lub powiat?

Formularz zgłoszeniowy powinna złożyć dana instytucja samorządowa. W przypadku jej nagrodzenia w programie i w sytuacji, w której regulują to przepisy prawa samorządowego, jednostka ta zawiera umowę z organizatorem na podstawie imiennego pełnomocnictwa wystawionego przez gminę lub powiat do jej reprezentowania w ramach projektu i w umowie.

17. Kto i na jakich zasadach ocenia projekty złożone w programie?

Projekty w programie ocenia komisja programowa złożona z przedstawicieli organizatora programu. Komisja obraduje po zakończeniu rekrutacji, analizuje otrzymane zgłoszenia w zakresie ich poprawności formalnej i merytorycznej, o których mowa w regulaminie programu. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

18. Kim są beneficjenci projektu?

Beneficjentami projektu są wszystkie osoby, które w bezpośredni sposób odczują jego skutki. Przykładowo: bezpośrednimi beneficjentami projektu modernizacji szkolnej pracowni komputerowej będą uczniowie i nauczyciele.

19. Kim są partnerzy projektu?

Partnerzy projektu to wszystkie podmioty, które wspierają laureata w realizacji projektu. Przykładowo: partnerami projektu instalacji stacji do naprawy rowerów oraz wytyczenia szlaków rowerowych mogą być organizacje pozarządowe popularyzujące turystykę rowerową w regionie czy towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, a także lokalne media nagłaśniające projekt.

20. Czym jest wkład własny pozafinansowy w projekcie?

Wkładem własnym pozafinansowym w projekcie może być:

 • miejsce realizacji, np. sala w budynku użyteczności publicznej lub otwarta przestrzeń na terenie własnym, wydzierżawionym przez gminę,
 • infrastruktura, na terenie lub przy pomocy której będzie realizowany projekt,
 • inne źródło finansowania,
 • czas wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu, np. przy pracach budowlanych, porządkowych, administracyjnych.
21. Jaka jest różnica między bezpośrednimi a pośrednimi kosztami w projekcie?

Koszty bezpośrednie to wszelkie wydatki odpowiadające stawkom rynkowym dotyczące realizacji merytorycznych zadań w projekcie. Przykładowo: kosztem bezpośrednim w projekcie modernizacji hali sportowej będzie zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, zakup urządzeń w postaci nagłośnienia, ruchomych trybun.

Koszty pośrednie to z kolei wszystkie wydatki związane z administracyjną obsługą projektu – np. koszty księgowości, obsługi prawnej, działań informacyjno-promocyjnych.

22. Jaki może być maksymalny budżet projektu, wliczając w to wkład własny uczestnika?

Maksymalny budżet całego projektu może wynosić 100 000 zł z zastrzeżeniem, że kwota 20 000 zł musi pochodzić z grantu przyznanego przez organizatora programu.

23. Czym są działania komunikacyjne i promocyjne wskazane w formularzu zgłoszeniowym?

Działania komunikacyjne i promocyjne to wszystkie aktywności laureata, które podejmie on w kanałach komunikacji własnej oraz zewnętrznej. Takimi kanałami mogą być: strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, należące do laureata i jego partnerów. Narzędzia komunikacji mogą obejmować: informacje prasowe, posty, tabliczki informacyjne, naklejki, plakaty, relacje video.

1. Jakie są najważniejsze obowiązki laureata wobec organizatora?

Laureat jest zobowiązany do:

 • bieżącego informowania organizatora o postępach w realizacji projektu, w szczególności o etapach realizowanych prac,
 • tworzenia i autoryzowania z organizatorem materiałów sponsoringowych wynikających z podpisanej umowy,
 • prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu,
 • informowania organizatora o wszelkich potencjalnych opóźnieniach w realizacji projektu, w tym składania wniosków o aneksowanie umowy, której termin wykonania jest zagrożony,
 • wyznaczania zastępstwa w sytuacji spodziewanej nieobecności koordynatora projektu.
2. Czy mogę wyznaczyć inny podmiot do podpisania umowy w imieniu mojej organizacji?

Organizator podpisuje umowy wyłącznie z laureatami programu. W sytuacji, w której z przyczyn formalnych laureat nie będzie mógł podpisać umowy, należy złożyć ponowny wniosek z danymi podmiotu upoważnionego do realizacji projektu przez laureata. Komisja programowa podejmie następnie decyzję w sprawie zasadności zmiany podmiotu.

3. W jakim terminie należy zrealizować projekt?

Projekt należy zrealizować najpóźniej do 2 listopada 2023 roku, włącznie z przesłaniem podpisanego sprawozdania.
Informacje o ważnych datach znajdują się w zakładce Kalendarium.

4. Co muszę zrobić, by otrzymać środki na realizację projektu? Kiedy zostaną przelane na nasze konto?

Warunkiem otrzymania środków z grantu jest zawarcie umowy z organizatorem programu.

Grant zostanie wypłacony po podpisaniu umowy i dostarczeniu do PSE prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego:

 • faktury VAT– w przypadku laureata zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • noty księgowej lub faktury dla podmiotów niebędących płatnikami VAT– w przypadku laureata zarejestrowanego jako podatnik zwolniony z podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki przekażemy na konto laureata w ciągu 21 dni od momentu wpływu faktury lub noty drogą pocztową do siedziby PSE.

5. Dlaczego PSE wymaga od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych? Czym są świadczenia sponsoringowe?

Oczekując od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych chcemy upewnić się, że o nagrodzonych projektach dowie się jak największa liczba mieszkańców i będą z nich korzystać liczni beneficjenci. Świadczenia nie tylko pozwalają nam dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem środków pieniężnych, ale są także korzystnym rozwiązaniem dla gmin.

6. Jakie są zasady realizacji działań sponsoringowych w ramach projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację.

Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • opracowanie i publikację materiałów prasowych,
 • opracowanie i publikację postów,
 • produkcję i publikację materiałów video,
 • opracowanie plakatów lub innych prac graficznych,
 • montaż tabliczek informacyjnych,
 • publikację logotypów organizatora.

Każde działanie sponsoringowe laureata wymaga akceptacji organizatora przed publikacją lub emisją danego materiału. Materiały do autoryzacji należy wysłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl, wpisując w temacie maila: Materiały do autoryzacji – nazwa laureata.

Wskazówki dotyczące realizacji świadczeń sponsoringowych są szczegółowo opisane
w przewodniku po programie.

7. Czy organizator pokryje koszty podjęte przez uczestnika przed terminem publikacji wyników rekrutacji danej tury?

Organizator uzna wydatki związane z projektem z datą sprzed wydania decyzji o wygranym grancie, z zastrzeżeniem, że wydatki takie zostaną uznane tylko wyłącznie w odniesieniu do laureatów, którym przyznano grant. Wydatki uczestnika, który nie został wyłoniony w programie i którego projekt został odrzucony przez organizatora, nie podlegają zwrotowi.

8. Czy organizator dopuszcza przesunięcia lub korekty kosztorysu w trakcie trwania projektu?

W przypadku zmian w cenach rynkowych przedstawionych w kosztorysie projektu, organizator dopuszcza możliwość przesunięcia wysokości wydatków między poszczególnymi pozycjami budżetowymi oraz podjęcie innych wydatków pokrywających się z charakterem wyłonionego w ramach programu projektu. Każda taka zmiana wymaga zgody organizatora, pod adresem mailowym:projektyspoleczne@pse.pl.

9. Na kogo powinny być wystawiane faktury, noty, rachunki w ramach projektu?

Wszystkie dokumenty księgowe stanowiące dowód realizacji projektu muszą być wystawione na laureata. Nie dopuszcza się wystawienia dokumentów na podmioty, które nie są stroną zawartej umowy.

10. Czy organizator programu ma wpływ na wykonawców, których laureat zaangażuje do współpracy przy projekcie?

Decyzja o wyborze wykonawców należy wyłącznie do laureata. Organizator programu nie angażuje się w proces wyboru.

11. Czy mogę wykonywać zdjęcia z projektu, na których pojawi się wizerunek osób fizycznych?

Organizator dopuszcza zdjęcia, na których utrwalono wizerunek osób fizycznych. Warunkiem przekazania zdjęć organizatorowi i dołączenia ich do dokumentacji projektowej jest pozyskanie zgód osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach, na wykorzystanie i przetwarzanie tego wizerunku przez organizatora, na wzorze zgody wizerunkowej udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

12. Czy w razie problemów z dotrzymaniem terminu wykonania projektu dopuszcza się jego wydłużenie?

Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu. Każda zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do umowy między organizatorem i laureatem.

1. W jakiej formie należy rozliczyć projekt?

Projekt należy rozliczyć, przygotowując sprawozdanie z realizacji projektu na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce Zasady udziału/Realizacja projektu. Wypełnione sprawozdanie należy przesłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl, w temacie wiadomości wpisując: Sprawozdanie – nazwa laureata.

Do sprawozdania należy dołączyć:

 • skany wszystkich dokumentów księgowych wystawionych na laureata, dotyczących projektu,
 • zdjęcia, skany publikacji prasowych, printscreeny publikacji internetowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają z zobowiązań zawartych w umowie pomiędzy organizatorem a laureatem.
2. Co w sytuacji, w której nie wydam wszystkich środków z grantu?

Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na konto organizatora na podstawie faktury lub noty korygującej do zera.

3. Co w sytuacji, w której nie zrealizuję projektu w terminie i nie wydłużę wcześniej terminu realizacji?

W przypadku braku realizacji projektu laureat jest zobowiązany do zwrotu środków na konto organizatora.

4. Jak należy złożyć sprawozdanie – pocztą elektroniczną czy tradycyjną?

Sprawozdanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: projektyspoleczne@pse.pl w temacie maila wpisując: Sprawozdanie – nazwa laureata.

5. Kto powinien podpisać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentowania organizacji.