1. Jakie są cele programu?

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą
o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych
  i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.
2. Co jest nagrodą w programie?

Nagrodą jest grant na realizację projektu w kwocie do 20 000 zł netto. Grant zostanie przekazany w formie środków pieniężnych na podstawie umowy sponsoringowej zawartej między laureatem a organizatorem.

Grant jest wypłacany w następujących terminach:
• w przypadku Umowy podpisanej do 1 listopada 2021 r. – w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora podpisanej umowy oraz prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego
• w przypadku Umowy podpisanej po 1 listopada 2021 r. – w pierwszym kwartale 2022 r., w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem a laureatem, jednak nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.

3. Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator systemu przesyłowego w Polsce, Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin,
w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji. Należy do niej 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy prądu na terenie całego kraju – po to, by powstawało go tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nim, prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa.

Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy
i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję
publiczną i zadania na rzecz mieszkańców.

4. Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział:
• gminy i powiaty;
• jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne;
• fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

5. Jakie projekty i w jakich kategoriach można zgłaszać w programie?

Poprzez program chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększanie dostępności mieszkańców do miejsc użyteczności publicznej oraz modernizację, przebudowę tychże miejsc.

W ramach Programu chcemy sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do programu można zgłaszać Projekty w pięciu przedstawionych poniżej kategoriach:

• Aktywność fizyczna;
• Bezpieczeństwo;
• Edukacja;
• Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
• Środowisko naturalne;
• Zdrowie;
• Inne odpowiadające celom programu.
Przykładowe cele projektów zostały wymienione w regulaminie programu.

6. Na terenie których samorządów organizowany jest program?

Program jest organizowany na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Pełna lista zaproszonych gmin i powiatów jest wpisana do regulaminu programu.

7. Do kiedy można zgłaszać projekty w programie?

Projekty w programie można zgłaszać w 2021 r. w trzech turach rekrutacji:

• pierwszej – od 19 kwietnia do 17 maja;
• drugiej – od 1 do 23 czerwca;
• trzeciej – 1 do 23 września.

Szczegółowy harmonogram oraz gminy i powiaty przypisane do danej tury, zostały opisane
w regulaminie programu.

8. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden projekt w programie?

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty do realizacji na terenie jednego
z samorządów – gminy lub powiatu. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator może wybrać co najmniej jeden projekt społeczny.

9. Co jeżeli w jakiejś gminie nie pojawią się zgłoszenia konkursowe? Czy jest szansa na otrzymanie dodatkowego finansowania poza 20 000 zł?

W sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych projektów nie przekroczy wymaganego do zwycięstwa progu punktowego lub gdy w danej gminie nie wpłynie żadne zgłoszenie, wtedy środki
w kwocie 20 000 zł powiększą ogólną pulę budżetu grantowego, a o jego przeznaczeniu będzie mogła zadecydować komisja programowa.

Komisja może wtedy przeznaczyć dodatkowy budżet grantowy np. na realizację większej liczby projektów (więcej niż jeden) w innej gminie, w sytuacji, gdy do programu przystąpi większa niż standardowa liczba uczestników, a ich wnioski będą się wyróżniać dużym potencjałem.

10. Gdzie mogę szukać pomocy w razie wątpliwości dotyczących udziału w programie?

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.wzmocnijtoczenie.pl, w szczególności w zakładkach “O programie” oraz “Zasady udziału w programie”.

W razie pytań zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem: projektyspoleczne@pse.pl.

11. Z czego powinno się składać kompletne zgłoszenie w programie?

Zgłoszenie powinno zawierać:
• formularz zgłoszeniowy;
• podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
• ważny statut uczestnika lub inny dokument potwierdzający jego działalność;
• KRS lub inny dokument potwierdzający osoby reprezentujące uczestnika.

12. Jakie kryteria powinien spełniać projekt w programie?

Poprawny formularz zgłoszeniowy musi:
• zostać złożony przez uprawnionego do tego uczestnika;
• przewidywać realizację projektu na terenie jednej z gmin lub jednego z powiatów wymienionych w regulaminie;
• wpisywać się w jedną z kategorii tematycznych;
• definiować wyzwania i potrzeby w zakresie realizacji projektu;
• wykazać użyteczność projektu dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
• określać, dla jakich grup społecznych projekt będzie dostępny, np. dzieci
i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych;
• wykazać, czy realizacja projektu pozostawi pozytywny, trwały ślad dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
• zawierać wiarygodny i rzetelny kosztorys projektu.

13. W jaki sposób mogę wysłać zgłoszenie w programie – elektronicznie czy pocztą tradycyjną?

Zgłoszenia – w formacie .doc (przy pierwszej weryfikacji projektu) oraz .pdf (przy finalnym zgłoszeniu projektu) przyjmujemy wyłącznie pod adresem mailowym: projektyspoleczne@pse.pl.

14. Czy mogę zgłosić projekt na własnym formularzu?

Projekt może być złożony wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym organizatora dostępnym do pobrania na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”.

15. Kto powinien podpisać formularz zgłoszeniowy?

Formularz musi podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.

16. Kiedy zostanę poinformowany o wynikach programu?

Terminy publikacji wyników danej tury rekrutacji programu są opisane w regulaminie programu.

17. Do kiedy należy potwierdzić przyjęcie grantu?

Przyjęcie grantu i gotowość do realizacji projektu należy potwierdzić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia przez organizatora wyników danej tury rekrutacji. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz przekazane uczestnikom mailowo z adresu: projektyspoleczne@pse.pl.

18. W sytuacji, gdy laureat odstąpi od realizacji projektu, np. w wyniku nieprzewidzianych opóźnień lub braku zasobów niezbędnych do realizacji, organizator może podjąć negocjacje z laureatem w celu wydłużenia lub przeniesienia projektu na inny miesiąc lub rok. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznanie im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

W sytuacji, gdy laureat odstąpi od realizacji projektu, np. w wyniku nieprzewidzianych opóźnień lub braku zasobów niezbędnych do realizacji, organizator może podjąć negocjacje
z laureatem w celu wydłużenia lub przeniesienia projektu na inny miesiąc lub rok. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznanie im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

19. Czy jako uczestnik muszę posiadać własne konto bankowe?

Każdy uczestnik musi wskazać w formularzu zgłoszeniowym własne konto bankowego, na które w przypadku wygranej zostanie wypłacony grant. Wyjątek stanowią jednostki samorządowe, posługujące się nr konta swojego organu prowadzącego – gminy lub powiatu.

20. Dlaczego należy wskazać zastępcę koordynatora projektu?

Wskazanie zastępcy jest niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania i wyeliminowania opóźnień w realizacji projektów, spowodowanych nieobecnością głównego koordynatora projektu.

21. Jak należy przedstawić kwoty netto i brutto w kosztorysie projektu?

Wszystkie wydatki w kosztorysie projektu powinny zawierać kwoty netto i brutto. Sumaryczna kwota danego projektu odpowiada stawkom brutto.

Samo wsparcie finansowe (grant):
• w przypadku podmiotów niebędących VAT-owcami kwotą netto jest jednocześnie kwotą brutto.
• w przypadku VAT-owców organizator wypłaca grant w kwocie netto wraz z podatkiem
w wysokości 23%, który odprowadza z tytułu reklamy.

22. W przypadku instytucji samorządowych podlegających gminom lub powiatom – kto powinien złożyć wniosek - instytucja, czy gmina lub powiat?

Formularz zgłoszeniowy powinna złożyć dana instytucja samorządowa. W przypadku jej nagrodzenia w programie i w sytuacji, w której regulują to przepisy prawa samorządowego, jednostka ta zawiera umowę z organizatorem na podstawie imiennego pełnomocnictwa wystawionego przez gminę lub powiat do jej reprezentowania w ramach projektu i w umowie.

23. Kto i na jakich zasadach ocenia projekty złożone w programie?

Projekty w programie ocenia komisja programowa złożona z przedstawicieli organizatora programu. Komisja obraduje po zakończeniu każdej tur rekrutacji, analizuje otrzymane zgłoszenia w zakresie ich poprawności formalnej i merytorycznej, o których mowa
w regulaminie programu. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

24. Kim są beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu są wszystkie osoby, które w bezpośredni sposób odczują jego skutki. Przykładowo: bezpośrednimi beneficjentami projektu modernizacji szkolnej pracowni komputerowej będą uczniowie i nauczyciele.

25. Kim są partnerzy projektu?

Partnerzy projektu to wszystkie podmioty, które wspierają laureata w realizacji projektu. Przykładowo: partnerami projektu instalacji stacji do naprawy rowerów oraz wytyczenia szlaków rowerowych mogą być organizacje pozarządowe popularyzujące turystykę rowerową w regionie, czy towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, a także lokalne media nagłaśniające projekt.

26. Czym jest wkład własny i wkład pozafinansowy w projekcie?

Wkładem własnym w projekcie może być:
• miejsce realizacji;
• infrastruktura, na terenie lub przy pomocy której będzie realizowany projekt;
• inne źródło finansowania.

Z kolei wkładem pozafinansowym może być czas mieszkańców, którzy w charakterze wolontariuszy wykonają konkretne działania na rzecz realizacji projektu – np. prace budowlane, porządkowe itd.

27. Jaka jest różnica między bezpośrednimi a pośrednimi kosztami w projekcie?

Koszty bezpośrednie to wszelkie wydatki odpowiadające stawkom rynkowym dotyczące realizacji merytorycznych zadań w projekcie. Przykładowo: kosztem bezpośrednim
w projekcie modernizacji hali sportowej będzie zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, zakup urządzeń w postaci nagłośnienia, ruchomych trybun.

Koszty pośrednie to z kolei wszystkie wydatki związane z administracyjną obsługą projektu – np. koszty księgowości, obsługi prawnej, działań informacyjno-promocyjnych.

28. Jaki może być maksymalny budżet projektu, wliczając w to wkład własny uczestnika?

Maksymalny budżet całego projektu może wynosić 100 000 zł z zastrzeżeniem, że kwota 20 000 zł musi pochodzić z grantu przyznanego przez organizatora programu.

29. Czym są działania sponsoringowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym?

Działania sponsoringowe to wszystkie aktywności laureata, które podejmie on w kanałach komunikacji własnej oraz zewnętrznej. Takimi kanałami mogą być: strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, należące do laureata i jego partnerów. Z kolei narzędzia komunikacji mogą obejmować: informacje prasowe, posty, tabliczki informacyjne, naklejki, plakaty, relacje video.

1. Czy mogę wyznaczyć inny podmiot do podpisania umowy w imieniu mojej organizacji?

Organizator podpisuje umowy wyłącznie z laureatami programu. W sytuacji, w której z przyczyn formalnych laureat nie będzie mógł podpisać umowy, należy złożyć ponowny wniosek z danymi podmiotu upoważnionego do realizacji projektu przez laureata. Komisja
programowa podejmie następnie decyzję w sprawie zasadności zmiany podmiotu.

2. W jakim terminie należy zrealizować projekt?

o W przypadku projektów wyłonionych w pierwszej turze rekrutacji: do 15 września 2021 r.;
o W przypadku projektów wyłonionych w drugiej turze rekrutacji: do 30 października 2021 r.;
o W przypadku projektów wyłonionych w trzeciej turze rekrutacji: do 30 grudnia 2021 r.

3. Co muszę zrobić, by otrzymać środki na realizację projektu? Kiedy zostaną przelane na nasze konto?

Warunkiem otrzymania środków z grantu jest zawarcie umowy z organizatorem programu.

Grant jest wypłacany w całości, jednorazowo, na podstawie:
o faktury – w przypadku laureata zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

o faktury lub rachunku lub noty – w laureata zarejestrowanego jako podatni
zwolniony z podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jakie są zasady realizacji działań sponsoringowych w ramach projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania
sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację.
Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • opracowanie i publikację postów;
 • produkcję i publikację materiałów video;
 • opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • montaż tabliczek informacyjnych;
 • publikację logotypów organizatora.

Każde działanie sponsoringowe laureata wymaga akceptacji organizatora przed publikacją lub emisją danego materiału. Materiały do autoryzacji należy wysłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl, wpisując w temacie maila: Materiały do autoryzacji – tytuł projektu.

5. Czy organizator pokryje koszty podjęte przez uczestnika przed terminem publikacji wyników rekrutacji danej tury?

Organizator uzna wydatki związane z projektem z datą sprzed wydania decyzji o wygranym grancie, z zastrzeżeniem, że wydatki takie zostaną uznane tylko wyłącznie w odniesieniu do laureatów, którym przyznano grant. Wydatku Uczestnika, który nie został wyłoniony w programie i którego projekt został odrzucony przez organizatora, nie podlegają zwrotowi.

6. Czy organizator dopuszcza przesunięcia lub korekty kosztorysu w trakcie trwania projektu?

W przypadku potencjalnych zmian w cenach rynkowych przedstawionych w kosztorysie projektu, organizator dopuszcza możliwość przesunięcia wysokości wydatków między poszczególnymi pozycjami budżetowymi oraz podjęcie innych wydatków pokrywających się z charakterem wyłonionego w ramach programu Projektu. Każda taka zmiana wymaga zgody organizatora, pod adresem mailowym: projektyspoleczne@pse.pl.

7. Na kogo powinny być wystawiane faktury, noty, rachunki w ramach projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
8. Czy organizator programu ma wpływ na wykonawców, którzy zaangażuje do współpracy przy projekcie?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
9. Dlaczego PSE wymaga od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych? Czym są świadczenia sponsoringowe?

Oczekując od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych chcemy upewnić się, że o nagrodzonych projektach dowie się jak największa liczba mieszkańców i będą z nich korzystać liczni beneficjenci. Świadczenia nie tylko pozwalają nam dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem środków pieniężnych, ale są także korzystnym rozwiązaniem dla gmin.

10. Jakie są najważniejsze obowiązki laureata wobec organizatora?

Laureat jest zobowiązany do:
• bieżącego informowania organizatora o postępach w realizacji projektu,
w szczególności o etapach realizowanych prac;
• tworzenia i autoryzowania z organizatorem materiałów promocyjnych wynikających
z podpisanej umowy;
• prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu;
• informowania organizatora o wszelkich potencjalnych opóźnieniach w realizacji projektu, w tym składania wniosków o aneksowanie umowy, której termin wykonania jest zagrożony;
• wyznaczania zastępstwa w sytuacji spodziewanej nieobecności koordynatora projektu.

11. Czy mogę wykonywać zdjęcia z projektu, na których pojawi się wizerunek osób fizycznych?

Organizator dopuszcza zdjęcia, na których utrwalono wizerunek osób fizycznych. Warunkiem przekazania zdjęć organizatorowi i dołączenia ich do dokumentacji projektowej, jest pozyskanie zgód osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach, na wykorzystanie
i przetwarzanie tego wizerunku przez organizatora, na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”.

12. Czy w razie problemów z dotrzymaniem terminu wykonania projektu dopuszcza się jego wydłużenie?

Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu. Każda zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do umowy między organizatorem i laureatem.

13.
1. W jakiej formie należy rozliczyć projekt?

Projekt należy rozliczyć, przygotowując sprawozdanie z realizacji projektu na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”. Wypełnione sprawozdanie należy przesłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl w temacie maila wpisując: Sprawozdanie – tytuł projektu.

Do sprawozdania należy dołączyć:
• skany wszystkich dokumentów księgowych wystawionych na laureata, dotyczących projektu;
• zdjęcia, skany publikacji prasowych, printscreeny publikacji internetowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają z zobowiązań zawartych
w umowie pomiędzy organizatorem a laureatem.

2. Co w sytuacji, w której nie wydam wszystkich środków z grantu?

Niewykorzystane środki w projekcie podlegają zwrotowi na konto organizatora:
• W przypadku umów podpisanych przed 1 listopada 2021 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r.;
• W przypadku umów podpisanych w pierwszym kwartale 2022 r. – w terminie do 30 czerwca 2022 r.

3. Co w sytuacji, w której nie zrealizuje projektu w terminie i nie wydłużę wcześniej terminu realizacji?

W przypadku braku realizacji projektu laureat jest zobowiązany do zwrotu środków na konto organizatora w terminach przedstawionych w odpowiedzi ma pytanie nr 2. Organizator dopuszcza następnie zawarcie nowej umowy na realizację projektu.

4. Jak należy złożyć sprawozdanie – pocztą elektroniczną czy tradycyjną?

Sprawozdanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: projektyspoleczne@pse.pl
w temacie maila wpisując: Sprawozdanie – tytuł projektu.

5. Kto powinien podpisać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.