1. Jakie są cele programu?

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą
o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych
  i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.
2. Co jest nagrodą w programie?

Nagrodą jest grant na realizację projektu w kwocie do 20 000 zł netto. Grant zostanie przekazany w formie środków pieniężnych na podstawie umowy sponsoringowej zawartej między laureatem a organizatorem.

Grant jest wypłacany w następujących terminach:
• w przypadku Umowy podpisanej do 1 listopada 2021 r. – w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora podpisanej umowy oraz prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego
• w przypadku Umowy podpisanej po 1 listopada 2021 r. – w pierwszym kwartale 2022 r., w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem a laureatem, jednak nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.

3. Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator systemu przesyłowego w Polsce, Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin,
w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji. Należy do niej 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy prądu na terenie całego kraju – po to, by powstawało go tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nim, prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa.

Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy
i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję
publiczną i zadania na rzecz mieszkańców.

4. Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą wziąć udział:
• gminy i powiaty;
• jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne;
• fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

5. Jakie projekty i w jakich kategoriach można zgłaszać w programie?

Poprzez program chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększanie dostępności mieszkańców do miejsc użyteczności publicznej oraz modernizację, przebudowę tychże miejsc.

W ramach Programu chcemy sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do programu można zgłaszać Projekty w pięciu przedstawionych poniżej kategoriach:

• Aktywność fizyczna;
• Bezpieczeństwo;
• Edukacja;
• Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
• Środowisko naturalne;
• Zdrowie;
• Inne odpowiadające celom programu.
Przykładowe cele projektów zostały wymienione w regulaminie programu.

6. Na terenie których samorządów organizowany jest program?

Program jest organizowany na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Pełna lista zaproszonych gmin i powiatów jest wpisana do regulaminu programu.

7. Do kiedy można zgłaszać projekty w programie?

Projekty w programie można zgłaszać w 2021 r. w trzech turach rekrutacji:

• pierwszej – od 19 kwietnia do 17 maja;
• drugiej – od 1 do 23 czerwca;
• trzeciej – 1 do 23 września.

Szczegółowy harmonogram oraz gminy i powiaty przypisane do danej tury, zostały opisane
w regulaminie programu.

8. Czy mogę zgłosić więcej niż jeden projekt w programie?

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty do realizacji na terenie jednego
z samorządów – gminy lub powiatu. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator może wybrać co najmniej jeden projekt społeczny.

9. Co jeżeli w jakiejś gminie nie pojawią się zgłoszenia konkursowe? Czy jest szansa na otrzymanie dodatkowego finansowania poza 20 000 zł?

W sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych projektów nie przekroczy wymaganego do zwycięstwa progu punktowego lub gdy w danej gminie nie wpłynie żadne zgłoszenie, wtedy środki
w kwocie 20 000 zł powiększą ogólną pulę budżetu grantowego, a o jego przeznaczeniu będzie mogła zadecydować komisja programowa.

Komisja może wtedy przeznaczyć dodatkowy budżet grantowy np. na realizację większej liczby projektów (więcej niż jeden) w innej gminie, w sytuacji, gdy do programu przystąpi większa niż standardowa liczba uczestników, a ich wnioski będą się wyróżniać dużym potencjałem.

10. Gdzie mogę szukać pomocy w razie wątpliwości dotyczących udziału w programie?

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.wzmocnijtoczenie.pl, w szczególności w zakładkach “O programie” oraz “Zasady udziału w programie”.

W razie pytań zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem: projektyspoleczne@pse.pl.

11. Z czego powinno się składać kompletne zgłoszenie w programie?

Zgłoszenie powinno zawierać:
• formularz zgłoszeniowy;
• podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
• ważny statut uczestnika lub inny dokument potwierdzający jego działalność;
• KRS lub inny dokument potwierdzający osoby reprezentujące uczestnika.

12. Jakie kryteria powinien spełniać projekt w programie?

Poprawny formularz zgłoszeniowy musi:
• zostać złożony przez uprawnionego do tego uczestnika;
• przewidywać realizację projektu na terenie jednej z gmin lub jednego z powiatów wymienionych w regulaminie;
• wpisywać się w jedną z kategorii tematycznych;
• definiować wyzwania i potrzeby w zakresie realizacji projektu;
• wykazać użyteczność projektu dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
• określać, dla jakich grup społecznych projekt będzie dostępny, np. dzieci
i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych;
• wykazać, czy realizacja projektu pozostawi pozytywny, trwały ślad dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
• zawierać wiarygodny i rzetelny kosztorys projektu.

13. W jaki sposób mogę wysłać zgłoszenie w programie – elektronicznie czy pocztą tradycyjną?

Zgłoszenia – w formacie .doc (przy pierwszej weryfikacji projektu) oraz .pdf (przy finalnym zgłoszeniu projektu) przyjmujemy wyłącznie pod adresem mailowym: projektyspoleczne@pse.pl.

14. Czy mogę zgłosić projekt na własnym formularzu?

Projekt może być złożony wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym organizatora dostępnym do pobrania na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”.

15. Kto powinien podpisać formularz zgłoszeniowy?

Formularz musi podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.

16. Kiedy zostanę poinformowany o wynikach programu?

Terminy publikacji wyników danej tury rekrutacji programu są opisane w regulaminie programu.

17. Do kiedy należy potwierdzić przyjęcie grantu?

Przyjęcie grantu i gotowość do realizacji projektu należy potwierdzić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia przez organizatora wyników danej tury rekrutacji. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz przekazane uczestnikom mailowo z adresu: projektyspoleczne@pse.pl.

18. W sytuacji, gdy laureat odstąpi od realizacji projektu, np. w wyniku nieprzewidzianych opóźnień lub braku zasobów niezbędnych do realizacji, organizator może podjąć negocjacje z laureatem w celu wydłużenia lub przeniesienia projektu na inny miesiąc lub rok. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznanie im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

W sytuacji, gdy laureat odstąpi od realizacji projektu, np. w wyniku nieprzewidzianych opóźnień lub braku zasobów niezbędnych do realizacji, organizator może podjąć negocjacje
z laureatem w celu wydłużenia lub przeniesienia projektu na inny miesiąc lub rok. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznanie im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

19. Czy jako uczestnik muszę posiadać własne konto bankowe?

Każdy uczestnik musi wskazać w formularzu zgłoszeniowym własne konto bankowego, na które w przypadku wygranej zostanie wypłacony grant. Wyjątek stanowią jednostki samorządowe, posługujące się nr konta swojego organu prowadzącego – gminy lub powiatu.

20. Dlaczego należy wskazać zastępcę koordynatora projektu?

Wskazanie zastępcy jest niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania i wyeliminowania opóźnień w realizacji projektów, spowodowanych nieobecnością głównego koordynatora projektu.

21. Jak należy przedstawić kwoty netto i brutto w kosztorysie projektu?

Wszystkie wydatki w kosztorysie projektu powinny zawierać kwoty netto i brutto. Sumaryczna kwota danego projektu odpowiada stawkom brutto.

Samo wsparcie finansowe (grant):
• w przypadku podmiotów niebędących VAT-owcami kwotą netto jest jednocześnie kwotą brutto.
• w przypadku VAT-owców organizator wypłaca grant w kwocie netto wraz z podatkiem
w wysokości 23%, który odprowadza z tytułu reklamy.

22. W przypadku instytucji samorządowych podlegających gminom lub powiatom – kto powinien złożyć wniosek - instytucja, czy gmina lub powiat?

Formularz zgłoszeniowy powinna złożyć dana instytucja samorządowa. W przypadku jej nagrodzenia w programie i w sytuacji, w której regulują to przepisy prawa samorządowego, jednostka ta zawiera umowę z organizatorem na podstawie imiennego pełnomocnictwa wystawionego przez gminę lub powiat do jej reprezentowania w ramach projektu i w umowie.

23. Kto i na jakich zasadach ocenia projekty złożone w programie?

Projekty w programie ocenia komisja programowa złożona z przedstawicieli organizatora programu. Komisja obraduje po zakończeniu każdej tur rekrutacji, analizuje otrzymane zgłoszenia w zakresie ich poprawności formalnej i merytorycznej, o których mowa
w regulaminie programu. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

24. Kim są beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu są wszystkie osoby, które w bezpośredni sposób odczują jego skutki. Przykładowo: bezpośrednimi beneficjentami projektu modernizacji szkolnej pracowni komputerowej będą uczniowie i nauczyciele.

25. Kim są partnerzy projektu?

Partnerzy projektu to wszystkie podmioty, które wspierają laureata w realizacji projektu. Przykładowo: partnerami projektu instalacji stacji do naprawy rowerów oraz wytyczenia szlaków rowerowych mogą być organizacje pozarządowe popularyzujące turystykę rowerową w regionie, czy towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, a także lokalne media nagłaśniające projekt.

26. Czym jest wkład własny i wkład pozafinansowy w projekcie?

Wkładem własnym w projekcie może być:
• miejsce realizacji;
• infrastruktura, na terenie lub przy pomocy której będzie realizowany projekt;
• inne źródło finansowania.

Z kolei wkładem pozafinansowym może być czas mieszkańców, którzy w charakterze wolontariuszy wykonają konkretne działania na rzecz realizacji projektu – np. prace budowlane, porządkowe itd.

27. Jaka jest różnica między bezpośrednimi a pośrednimi kosztami w projekcie?

Koszty bezpośrednie to wszelkie wydatki odpowiadające stawkom rynkowym dotyczące realizacji merytorycznych zadań w projekcie. Przykładowo: kosztem bezpośrednim
w projekcie modernizacji hali sportowej będzie zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, zakup urządzeń w postaci nagłośnienia, ruchomych trybun.

Koszty pośrednie to z kolei wszystkie wydatki związane z administracyjną obsługą projektu – np. koszty księgowości, obsługi prawnej, działań informacyjno-promocyjnych.

28. Jaki może być maksymalny budżet projektu, wliczając w to wkład własny uczestnika?

Maksymalny budżet całego projektu może wynosić 100 000 zł z zastrzeżeniem, że kwota 20 000 zł musi pochodzić z grantu przyznanego przez organizatora programu.

29. Czym są działania sponsoringowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym?

Działania sponsoringowe to wszystkie aktywności laureata, które podejmie on w kanałach komunikacji własnej oraz zewnętrznej. Takimi kanałami mogą być: strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, należące do laureata i jego partnerów. Z kolei narzędzia komunikacji mogą obejmować: informacje prasowe, posty, tabliczki informacyjne, naklejki, plakaty, relacje video.

1. Czy mogę wyznaczyć inny podmiot do podpisania umowy w imieniu mojej organizacji?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
2. W jakim terminie należy zrealizować projekt?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
3. Co muszę zrobić, by otrzymać środki na realizację projektu? Kiedy zostaną przelane na nasze konto?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
4. Jakie są zasady realizacji działań sponsoringowych w ramach projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
5. Czy organizator pokryje koszty podjęte przez uczestnika przed terminem publikacji wyników rekrutacji danej tury?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
6. Czy organizator dopuszcza przesunięcia lub korekty kosztorysu w trakcie trwania projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
7. Na kogo powinny być wystawiane faktury, noty, rachunki w ramach projektu?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
8. Czy organizator programu ma wpływ na wykonawców, którzy zaangażuje do współpracy przy projekcie?

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację. Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • o opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • o opracowanie i publikację postów;
 • o produkcję i publikację materiałów video;
 • o opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • o montaż tabliczek informacyjnych;
 • o publikację logotypów organizatora.
9. Dlaczego PSE wymaga od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych? Czym są świadczenia sponsoringowe?

Oczekując od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych chcemy upewnić się, że o nagrodzonych projektach dowie się jak największa liczba mieszkańców i będą z nich korzystać liczni beneficjenci. Świadczenia nie tylko pozwalają nam dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem środków pieniężnych, ale są także korzystnym rozwiązaniem dla gmin.

10. Jakie są najważniejsze obowiązki laureata wobec organizatora?

Laureat jest zobowiązany do:
• bieżącego informowania organizatora o postępach w realizacji projektu,
w szczególności o etapach realizowanych prac;
• tworzenia i autoryzowania z organizatorem materiałów promocyjnych wynikających
z podpisanej umowy;
• prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu;
• informowania organizatora o wszelkich potencjalnych opóźnieniach w realizacji projektu, w tym składania wniosków o aneksowanie umowy, której termin wykonania jest zagrożony;
• wyznaczania zastępstwa w sytuacji spodziewanej nieobecności koordynatora projektu.

11. Czy mogę wykonywać zdjęcia z projektu, na których pojawi się wizerunek osób fizycznych?

Organizator dopuszcza zdjęcia, na których utrwalono wizerunek osób fizycznych. Warunkiem przekazania zdjęć organizatorowi i dołączenia ich do dokumentacji projektowej, jest pozyskanie zgód osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach, na wykorzystanie
i przetwarzanie tego wizerunku przez organizatora, na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”.

12. Czy w razie problemów z dotrzymaniem terminu wykonania projektu dopuszcza się jego wydłużenie?

Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu. Każda zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do umowy między organizatorem i laureatem.

13.
1. W jakiej formie należy rozliczyć projekt?

Projekt należy rozliczyć, przygotowując sprawozdanie z realizacji projektu na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Centrum pomocy”. Wypełnione sprawozdanie należy przesłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl w temacie maila wpisując: Sprawozdanie – tytuł projektu.

Do sprawozdania należy dołączyć:
• skany wszystkich dokumentów księgowych wystawionych na laureata, dotyczących projektu;
• zdjęcia, skany publikacji prasowych, printscreeny publikacji internetowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają z zobowiązań zawartych
w umowie pomiędzy organizatorem a laureatem.

2. Co w sytuacji, w której nie wydam wszystkich środków z grantu?

Niewykorzystane środki w projekcie podlegają zwrotowi na konto organizatora:
• W przypadku umów podpisanych przed 1 listopada 2021 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r.;
• W przypadku umów podpisanych w pierwszym kwartale 2022 r. – w terminie do 30 czerwca 2022 r.

3. Co w sytuacji, w której nie zrealizuje projektu w terminie i nie wydłużę wcześniej terminu realizacji?

W przypadku braku realizacji projektu laureat jest zobowiązany do zwrotu środków na konto organizatora w terminach przedstawionych w odpowiedzi ma pytanie nr 2. Organizator dopuszcza następnie zawarcie nowej umowy na realizację projektu.

4. Jak należy złożyć sprawozdanie – pocztą elektroniczną czy tradycyjną?

Sprawozdanie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: projektyspoleczne@pse.pl
w temacie maila wpisując: Sprawozdanie – tytuł projektu.

5. Kto powinien podpisać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.