Menu Zamknij

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Organizatorem Programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki PSE prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE są właścicielem ponad 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE zdecydowały się na uruchomienie Programu, z uwagi na swoją obecność w wielu gminach w Polsce, gdzie prowadzą działalność eksploatacyjną oraz inwestycyjną. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

Organizatorem Programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki PSE prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE są właścicielem ponad 14 692 kilometrów linii oraz 107 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE zdecydowały się na uruchomienie Programu, z uwagi na swoją obecność w wielu gminach w Polsce, gdzie prowadzą działalność eksploatacyjną oraz inwestycyjną. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czujemy współodpowiedzialność za ich rozwój i poprawę jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Ważny jest dla nas udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej. Działamy z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

W Programie mogą wziąć udział samorządy, ich jednostki budżetowe (np. szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej) oraz organizacje pozarządowe. Pełna lista gmin, do których kierujemy II edycję Programu, wymieniona jest w Regulaminie.

Celem Programu jest wsparcie finansowe projektów i inicjatyw, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalne społeczności i poprzez swoją użyteczność będą je integrować oraz służyć im przez długie lata.

W 2020 r., w związku z pojawieniem się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 na terenie naszego kraju, poprzez nasz Program chcemy zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w drodze wsparcia finansowego na rzecz:

  • rozwiązań sanitarnych w przestrzeni publicznej;
  • dostosują sposób działania i narzędzia pracy naszych partnerów do reżimu sanitarnego

 Nagrodą w Programie są granty na realizację projektów społecznych w gminach. Pojedynczy uczestnik Programu może ubiegać się o kwotę nieprzekraczającą 20 000zł. Organizator Programu może przyznać większe wsparcie finansowe w sytuacji, w której dany projekt wyróżnia się długotrwałością i dużym potencjałem do realizacji.

Co do zasady przyznane granty obejmują realizację działań wyłącznie w tym roku. W wyjątkowych okolicznościach, w których dany projekt nie będzie mógł zostać w części lub w całości zrealizowany w 2020 r. z przyczyn niezależnych od beneficjenta (np. wskutek opóźnień w dostawach materiałów potrzebnych w projekcie), Organizator dopuszcza możliwości wydłużenia terminy realizacji.

Poprzez Program chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez:

  • zwiększanie dostępności mieszkańców do miejsc użyteczności publicznej,
  • modernizację, przebudowę tychże miejsc.

W ramach Programu chcemy sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do Programu można zgłaszać Projekty w pięciu przedstawionych poniżej kategoriach:

Zdrowie i opieka medyczna – w szczególności działania na rzecz zwalczania i niwelowania skutków koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 – przykładowe cele: zakup sprzętu i materiałów medycznych, środków ochrony osobistej, zakup specjalistycznego sprzętu do udzielana pierwszej pomocy, budowa stacji dezynfekcyjnych w otwartej przestrzeni publicznej.

Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – przykładowe cele: likwidowanie barier architektonicznych, np. usuwanie progów utrudniających ruch wózków inwalidzkich, osób niepełnosprawnych, budowa podjazdów, instalacja stojaków na rowery, rozwiązania/udogodnienia dla rodziców z małymi dziećmi w miejscach publicznych; dostosowanie sal w instytucjach kultury do nowych wymagań sanitarnych.

Oświata – przykładowe cele: zakup sprzętu komputerowego i narzędzi interaktywnych wspomagających prowadzenie lekcji w trybie zdalnym i stacjonarnym, dostosowanie sal dydaktycznych do nowych wymagań sanitarnych.

Środowisko – przykładowe cele: oczyszczanie skwerów, remonty ujęć wody i małych stacji uzdatniania, ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, inne działania na rzecz lokalnej flory i fauny.

Inne – innego rodzaju inicjatywy, których swoim zakresem tematycznym nie obejmują powyższych kategorii, a które jednocześnie odpowiadają na cele Programu.

Projekty można zgłaszać przez cały 2020 rok. Wszystkich uczestników zachęcamy jednak do jak najwcześniejszego kontaktu w celu złożenia dokumentów, podjęcia decyzji przez PSE i rozpoczęcia czynności formalno-finansowych oraz zadań projektowych.

Wszelkie informacje nt. Programu znajdują się na stronie internetowej. W razie pytań zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem: projektyspoleczne@pse.pl.

Aby wziąć udział w Programie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Formularz Zgłoszeniowo-sprawozdawczy;
  • Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osób fizycznych, które będzie wykorzystywane w przypadku utrwalenie wizerunku mieszkańców na zdjęciach z realizacji projektu społecznego;
  • Aktualny statut (dotyczy organizacji pozarządowych) oraz KRS;
  • Oświadczenie dot. eksploatacji, które reguluje kwestie zarządzania daną infrastrukturą społeczną po okresie realizacji projektu;
  • Oświadczenie dot. posiadania rachunku bankowego (wraz z podaniem nazwy banku) – podpisane przez przedstawiciela uczestnika Programu, upoważnionego do jego reprezentowania.

Wszystkie dokumenty można pobrać z zakładki „Zasady i materiały do pobrania”

Granty zostaną przekazane laureatom Programu na podstawie podpisanych z nimi umów sponsoringowych. Ten typ umowy wymaga, by za przekazane środki pieniężne Organizator otrzymał świadczenia wymienne.  

Tym świadczeniem będą przede wszystkim działania promujące nagrodzone projekty. Finansowanie przyznane w ramach Programu (jego wysokość oraz nazwa sponsora) powinno być odpowiednio odnotowane i wyróżnione w komunikacji zewnętrznej beneficjenta, np. w raportach i publikacjach udostępnianych w związku z projektem lub na reklamach czy ogłoszeniach dotyczących projektu itp. Plan tych działań promocyjnych powinien zostać zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym.

W działaniach sponsoringowych warto wziąć pod uwagę własne kanały komunikacji tj. strona internetowa (własna oraz partnerów projektu), kanały w mediach społecznościowych, w których będą mogli Państwo poinformować o udziale w Programie czy też o realizowanym w ramach wygranej projekcie.

Budżet projektu powinien zakładać kwotę brutto, która w przypadku podmiotów niebędących VAT-owcami jest także kwotą netto. W przypadku podmiotów będących VAT-owcami, Organizator zobowiązuje się do przekazania wsparcia finansowego w wysokości do 20 000 zł netto, które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wniosek składa instytucja podlegająca gminie (np. przedszkole, szkoła podstawowa, ośrodek pomocy społecznej.

Dopiero w przypadku przyznania grantu beneficjentowi podpisuje on umowę, w której musi być wyszczególnione pełnomocnictwo organu prowadzącego, do jego reprezentowania przez beneficjenta na potrzeby zawieranej umowy.

Dofinansowanie w zależności od rozwiązań funkcjonujących w konkretnych gminach jest (a) przekazywane za pośrednictwem gminy do zwycięskiej placówki lub (b) trafia bezpośrednio na rachunek bankowy placówki, która złożyła wniosek.

Instytucje publiczne podlegające samorządom (np. przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki pomocy społecznej) nie muszą posiadać własnego konta bankowego. Pieniądze z grantu mogą zostać przekazane na konto bankowe organu prowadzącego placówkę, np. urzędu gminy – chyba, że lokalnie obowiązujące przepisy są inaczej regulowane.

Wnioski należy składać wyłącznie na wzorach dokumentów zamieszczonych w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Uczestników Programu prosimy o określenie w swoim zgłoszeniu przewidywanych kosztów administracyjnych projektu (tzw. kosztów pośrednich). Nie powinny one przekraczać 10% całego budżetu projektu. Przykładowe koszty pośrednie to np.: koszty prowadzenia księgowości projektu, koszty przesyłek kurierskich i pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego, ewentualnej płatnej koordynacji zewnętrznej, koszty transportowe.

Zgłoszenia będą oceniać przedstawiciele PSE oraz zewnętrznego operatora Programu.

Jednorazowa wypłata grantu zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia prawidłowego dokumentu księgowego przez beneficjenta.

W ramach rozliczenia należy złożyć sprawozdanie z realizacji projektu do 15 grudnia 2020 r. Do sprawozdania należy dołączyć także skany wszystkich dokumentów księgowych dotyczących projektu, odpowiednio opisanych i zawierających informację o źródle finansowania.  Oraz umieścić zdjęcia, ew. skany publikacji prasowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają ze świadczeń sponsoringowych zawartych w umowach sponsoringowych z laureatami. Organizator dopuszcza przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów, ujętymi w kosztorysie.

Sprawozdanie należy złożyć na wzorze oznaczonym jako „Formularz sprawozdawczo-zgłoszeniowy”, dostępnym w „Materiałach do pobrania” na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Informacja zostanie przekazana danemu beneficjentowi w ciągu 4-6 tygodni od momentu zgłoszenia projektu.

Jako beneficjent Programu będziecie Państwo zobligowani do poinformowania o ewentualnym braku możliwości realizacji swojego projektu. W sytuacji, gdy nagrodzony projekt nie może być przeprowadzony w opisanym w Zgłoszeniu kształcie, Organizator przekaże grant innemu podmiotowi, który zgłosi wniosek.