Menu Zamknij

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

REKRUTACJA:

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Nagrodą jest grant na realizację projektu w kwocie do 20 000 zł netto. Grant zostanie przekazany w formie środków pieniężnych na podstawie umowy sponsoringowej zawartej między laureatem a organizatorem.

Grant jest wypłacany w następujących terminach:

 • w przypadku Umowy podpisanej do 1 listopada 2021 r. – w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora podpisanej umowy oraz prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego
 • w przypadku Umowy podpisanej po 1 listopada 2021 r. – w pierwszym kwartale 2022 r., w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem a laureatem, jednak nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przez organizatora prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego.

Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne – krajowy operator system przesyłowego w Polsce, Firma prowadzi działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, w których utrzymuje istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną oraz działa na rzecz jej budowy, rozbudowy i modernizacji. Należy do niej 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć

To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy prądu na terenie całego kraju – po to, by powstawało go tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nim, prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. PSE jako dobry i bliski sąsiad wielu polskich społeczności, czują  współodpowiedzialność za ich rozwój, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa.

Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i zadania na rzecz mieszkańców.

W programie mogą wziąć udział:

 • gminy i powiaty;
 • jednostki organizacyjne gminy i powiatu, w szczególności: publiczne placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły zawodowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki i inne;
 • zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, bez względu na to, czy posiadają statut organizacji pożytku publicznego, działające na rzecz gmin i powiatów, do których kierowany jest program.

W programie nie mogą wziąć udziału:

 • partie i organizacje polityczne lub podmioty przez nie utworzone;
 • związki zawodowe;
 • organizacje pracodawców;
 • przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie działalność gospodarczą (zarobkową);
 • osoby fizyczne.

Poprzez program chcemy wspierać rozwój lokalnych społeczności oraz infrastruktury społecznej w Polsce. Rozumiemy przez to wszelkie działania zmierzające do podniesienia jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zwiększanie dostępności mieszkańców do miejsc użyteczności publicznej oraz modernizację, przebudowę tychże miejsc.

W ramach Programu chcemy sfinansować projekty społeczne, które w realny sposób będą wywierały pozytywny wpływ na mieszkańców i pozostawią po sobie długotrwały ślad.

Do programu można zgłaszać Projekty w pięciu przedstawionych poniżej kategoriach:

 • aktywność fizyczna;
 • bezpieczeństwo;
 • edukacja;
 • rozwój wspólnej przestrzeni publicznej;
 • środowisko naturalne;
 • zdrowie;
 • inne odpowiadające celom programu.

Przykładowe cele projektów zostały wymienione w regulaminie programu.

Program jest organizowany na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Pełna lista zaproszonych gmin i powiatów jest wpisana do regulaminu programu.

Projekty w programie można zgłaszać w 2021 r. w trzech turach rekrutacji:

 • pierwszej – od 19 kwietnia do 17 maja;
 • drugiej – od 1 do 23 czerwca;
 • trzeciej – 1 do 23 września.

Szczegółowy harmonogram oraz gminy i powiaty przypisane do danej tury, zostały opisane w regulaminie programu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty do realizacji na terenie jednego z samorządów – gminy lub powiatu. Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń z danego samorządu, organizator wybierze co najmniej jeden projekt społeczny.

W sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych projektów nie przekroczy wymaganego do zwycięstwa progu punktowego lub gdy w danej gminie nie wpłynie żadne zgłoszenie, wtedy środki w kwocie 20 000 zł powiększą ogólną pulę budżetu grantowego, a o jego przeznaczeniu będzie mogła zadecydować komisja programowa.

Komisja może wtedy przeznaczyć dodatkowy budżet grantowy np. na realizację większej liczby projektów (więcej niż jeden) w innej gminie, w sytuacji, gdy do programu przystąpi większa niż standardowa liczba uczestników, a ich wnioski będą się wyróżniać dużym potencjałem.   

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.wzmocnijtoczenie.pl, w szczególności w zakładkach “O programie”,  “Kategorie” oraz „Zasady i materiały do pobrania”.

W razie pytań zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem: projektyspoleczne@pse.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • podpisane oświadczenie dotyczące eksploatacji przyszłego przedmiotu realizacji projektu;
 • ważny statut uczestnika lub inny dokument potwierdzający jego działalność;
 • KRS lub inny dokument potwierdzający osoby reprezentujące uczestnika.

Poprawny formularz zgłoszeniowy musi:

 • zostać złożony przez uprawnionego do tego uczestnika;
 • przewidywać realizację projektu na terenie jednej z gmin lub jednego z powiatów wymienionych w regulaminie;
 • wpisywać się w jedną z kategorii tematycznych;
 • definiować wyzwania i potrzeby w zakresie realizacji projektu;
 • wykazać użyteczność projektu dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
 • określać, czy projekt będzie dostępny dla różnych grup społecznych, np. dzieci i młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych;
 • wykazać, czy realizacja projektu pozostawi trwały ślad dla mieszkańców danej gminy lub powiatu;
 • zawierać wiarygodny i rzetelny kosztorys projektu.

Zgłoszenia – w formacie doc. (przy pierwszej weryfikacji projektu) oraz pdf. (przy finalnym zgłoszeniu projektu) przyjmujemy wyłącznie pod adresem mailowym: projektyspoleczne@pse.pl.

Projekt może być złożony wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym organizatora dostępnym do pobrania na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Formularz musi podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.

Terminy publikacji wyników danej tury rekrutacji programu są opisane w regulaminie programu.

Przyjęcie grantu i gotowość do realizacji projektu należy potwierdzić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia przez organizatora wyników danej tury rekrutacji. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz przekazane uczestnikom mailowo z adresu: projektyspoleczne@pse.pl.

W sytuacji, gdy laureat odstąpi od realizacji projektu, np. w wyniku nieprzewidzianych opóźnień lub braku zasobów niezbędnych do realizacji, organizator może podjąć negocjacje z laureatem w celu wydłużenia lub przeniesienia projektu na inny miesiąc lub rok. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość kontaktu z innymi, wysoko ocenionymi uczestnikami programu i przyznanie im grantu w zastępstwie laureata, który nie może go wykorzystać.

Każdy uczestnik musi wskazać w formularzu zgłoszeniowym własne konto bankowego, na które w przypadku wygranej zostanie wypłacony grant. Wyjątek stanowią jednostki samorządowe, posługujące się nr konta swojego organu prowadzącego – gminy lub powiatu.

Wskazanie z-cy jest niezbędne dla podtrzymania ciągłości działania i wyeliminowania opóźnień w realizacji projektów, spowodowanych nieobecnością głównego koordynatora projektu.

Wszystkie wydatki w kosztorysie projektu powinny zawierać kwoty netto i brutto. Sumaryczna kwota danego projektu odpowiada stawkom brutto.

Samo wsparcie finansowe (grant):

 • w przypadku podmiotów niebędących VAT-owcami kwotą netto jest jednocześnie kwotą brutto.
 • w przypadku VAT-owców organizator wypłaca grant w kwocie netto wraz z podatkiem w wysokości 23%, który odprowadza z tytułu reklamy.

Formularz zgłoszeniowy powinna złożyć dana instytucja samorządowa. W przypadku jej nagrodzenia w programie i w sytuacji, w której regulują to przepisy prawa samorządowego, jednostka ta zawiera umowę z organizatorem na podstawie imiennego pełnomocnictwa wystawionego przez gminę lub powiat do jej reprezentowania w ramach projektu i w umowie.

Projekty w programie ocenia komisja programowa złożona z przedstawicieli organizatora programu. Komisja obraduje po zakończeniu każdej tur rekrutacji, analizuje otrzymane zgłoszenia w zakresie ich poprawności formalnej i merytorycznej, o których mowa w regulaminie programu. Decyzje komisji są ostateczne I nie podlegają zmianom.

Beneficjentami projektu są wszystkie osoby, które w bezpośredni sposób odczują jego skutki. Przykładowo: bezpośrednimi beneficjentami projektu modernizacji szkolnej pracowni komputerowej będą uczniowie i nauczyciele.

Partnerzy projektu to wszystkie podmioty, które wspierają laureata w realizacji projektu. Przykładowo: partnerami projektu instalacji stacji do naprawy rowerów oraz wytyczenia szlaków rowerowych mogą być organizacje pozarządowe popularyzujące turystykę rowerową w regionie, czy towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, a także lokalne media nagłaśniające projekt.

Wkładem własnym w projekcie może być:

 • miejsce realizacji;
 • infrastruktura, na terenie lub przy pomocy której będzie realizowany projekt;
 • inne źródło finansowania.

Z kolei wkładem pozafinansowym może być czas mieszkańców, którzy w charakterze wolontariuszy wykonają konkretne działania na rzecz realizacji projektu – np. prace budowlane, porządkowe itd.

Koszty bezpośrednie to wszelkie wydatki odpowiadające stawkom rynkowym dotyczące realizacji merytorycznych zadań w projekcie. Przykładowo: kosztem bezpośrednim w projekcie modernizacji hali sportowej będzie zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, zakup urządzeń w postaci nagłośnienia, ruchomych trybun.

Koszty pośrednie to z kolei wszystkie wydatki związane z administracyjną obsługą projektu – np. koszty księgowości, obsługi prawnej, działań informacyjno-promocyjnych.

Maksymalny budżet całego projektu może wynosić 100 000 zł z zastrzeżeniem, że kwota 20 000 zł musi pochodzić z grantu przyznanego przez organizatora programu.

Działania sponsoringowe to wszystkie aktywności laureata, które podejmie on w kanałach komunikacji własnej oraz zewnętrznej. Takimi kanałami mogą być: strony internetowe, profile na Facebooku, należące do laureata i jego partnerów. Z kolei narzędzia komunikacji mogą obejmować: informacje prasowe, posty, tabliczki informacyjne, naklejki, plakaty, relacje video. 

REALIZACJA PROJEKTU:

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Organizator podpisuje umowy wyłącznie z laureatami programu. W sytuacji, w której z przyczyn formalnych laureat nie będzie mógł podpisać umowy, należy złożyć ponowny wniosek z danymi podmiotu upoważnionego do realizacji projektu przez laureata. Komisja programowa podejmie następnie decyzję w sprawie zasadności zmiany podmiotu.

 • W przypadku projektów wyłonionych w pierwszej turze rekrutacji: do 31 lipca 2021 r.;
 • W przypadku projektów wyłonionych w drugiej turze rekrutacji: do 30 września 2021 r.;
 • W przypadku projektów wyłonionych w trzeciej turze rekrutacji: do 15 grudnia 2021 r.
 • W przypadku projektów wyłonionych w pierwszej turze rekrutacji: do 15 grudnia 2021 r.

Warunkiem otrzymania środków z grantu jest zawarcie umowy z organizatorem programu.

Grant jest wypłacany w całości, jednorazowo, na podstawie:

 • faktury – w przypadku laureata zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • faktury lub rachunku lub noty – w laureata zarejestrowanego jako podatnik zwolniony z podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działania sponsoringowe na rzecz organizatora programu realizuje laureat. Działania sponsoringowe muszą promować projekt i zaangażowanie organizatora w jego realizację.

Mogą być prowadzone w kanałach laureata, jego partnerów oraz w mediach lokalnych i obejmować na przykład:

 • opracowanie i publikację materiałów prasowych;
 • opracowanie i publikację postów;
 • produkcję i publikację materiałów video;
 • opracowanie plakatów lub innych prac graficznych;
 • montaż tabliczek informacyjnych;
 • publikację logotypów organizatora.

Każde działanie sponsoringowe laureata wymaga akceptacji organizatora przed publikacją lub emisją danego materiału. Materiały do autoryzacji należy wysłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl.

Oczekując od uczestników przedstawienia świadczeń sponsoringowych chcemy upewnić się, że o nagrodzonych projektach dowie się jak największa liczba mieszkańców i będą z nich korzystać liczni beneficjenci. Świadczenia nie tylko pozwalają nam zatem dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem środków pieniężnych, ale są także korzystnym rozwiązaniem dla gmin. 

Organizator uzna wydatki związane z projektem z datą sprzed wydania decyzji o wygranym grancie, z zastrzeżeniem, że wydatki takie zostaną uznane tylko wyłącznie w odniesieniu do laureatów, którym przyznano grant. Wydatku Uczestnika, który nie został wyłoniony w programie i którego projekt został odrzucony przez organizatora, nie podlegają zwrotowi.

W przypadku potencjalnych zmian w cenach rynkowych przedstawionych w kosztorysie projektu, organizator dopuszcza możliwość przesunięcia wysokości wydatków między poszczególnymi pozycjami budżetowymi oraz podjęcie innych wydatków pokrywających się z charakterem wyłonionego w ramach programu Projektu. Każda taka zmiana wymaga zgody organizatora, pod adresem mailowym: projektyspoleczne@pse.pl

Wszystkie faktury, noty, rachunki muszą być wystawione na laureata. Dokumenty księgowe wystawione na inny podmiot, nie zostaną uznane przez organizatora.

Organizator nie angażuje się w proces wyboru wykonawców do realizacji zadań w projekcie przez laureata. Laureat powinien jednak informować organizatora na bieżąco o postępach w wyłanianiu wykonawców, których praca lub usługi są niezbędne do terminowej realizacji projektu.

Laureat jest zobowiązany do:

 • bieżącego informowania organizatora o postępach w realizacji projektu,
  w szczególności o etapach realizowanych prac;
 • tworzenia i autoryzowania z organizatorem materiałów promocyjnych wynikających z podpisanej umowy;
 • prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z realizacji projektu;
 • informowania organizatora o wszelkich potencjalnych opóźnieniach w realizacji projektu, w tym składania wniosków o aneksowanie umowy, której termin wykonania jest zagrożony;
 • wyznaczania zastępstwa w sytuacji spodziewanej nieobecności koordynatora projektu.

Organizator dopuszcza zdjęcia, na których utrwalono wizerunek osób fizycznych. Warunkiem przekazania zdjęć organizatorowi i dołączenia ich do dokumentacji projektowej, jest pozyskanie zgód osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach, na wykorzystanie i przetwarzanie tego wizerunku przez organizatora, na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu. Każda zmiana terminu wymaga podpisania aneksu do umowy między organizatorem i laureatem.

ROZLICZENIE PROJEKTU:

Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gmin i powiatów, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu poprzez:

 • wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
 • zwiększenie dostępności różnych grup mieszkańców gmin i powiatów do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej, która zostanie z nimi przez długie lata;
 • sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Projekt należy rozliczyć, przygotowując sprawozdanie z realizacji projektu na wzorze udostępnionym na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl. Wypełnione sprawozdanie należy przesłać na adres: projektyspoleczne@pse.pl.

Do sprawozdania należy dołączyć:

 • skany wszystkich dokumentów księgowych wystawionych na laureata, dotyczących projektu;
 • zdjęcia, skany publikacji prasowych, printscreeny publikacji internetowych lub inne materiały dotyczące realizacji projektu, które wynikają z zobowiązań zawartych w umowie pomiędzy organizatorem a laureatem.

Niewykorzystane środki w projekcie podlegają zwrotowi na konto organizatora:

 • W przypadku umów podpisanych przed 1 listopada 2021 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r.;
 • W przypadku umów podpisanych w pierwszym kwartale 2022 r. – w terminie do 30 czerwca 2022 r.

W przypadku braku realizacji projektu laureat jest zobowiązany do zwrotu środków na konto organizatora w terminach przedstawionych w odpowiedzi ma pytanie nr 2. Organizator dopuszcza następnie zawarcie nowej umowy na realizację projektu.

Sprawozdanie powinien podpisać koordynator projektu lub jego zastępca.