Osiemdziesiąt pięć inicjatyw o łącznej wartości prawie 1,6 miliona złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” z 76 gmin.

„WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Konkurs przeprowadziliśmy na terenie 76 gmin w województwie mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W tych regionach PSE realizują ok. 20 projektów inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej.

W konkursie wzięły udział lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe (m.in. publiczne szkoły i  przedszkola, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki) oraz lokalne organizacje pozarządowe. Uczestnicy walczyli o granty w wysokości do 20 tys. zł, zgłaszając pomysły w jednej z siedmiu kategorii:

Przez cały czas trwania programu wnioskujący mogli liczyć na pełne wsparcie biura konkursowego. Łącznie przeprowadziliśmy ponad 3 tys. rozmów z  uczestnikami. Wysłaliśmy 4,5 tys. maili do potencjalnych wnioskujących, odbyliśmy ponad 2,8 tys. konsultacji telefonicznych i mailowych, a także zorganizowaliśmy 7 spotkań konsultacyjnych w gminach: Niemce, Wólka, Łęczna, Wierzbno, Wodynie, Latowicz i Dobre.

Wszyscy uczestnicy przedstawili aż 285 pomysłów na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. Największą aktywnością wykazali się reprezentanci dolnośląskich gmin położonych na trasie budowy linii 400 kV relacji: Mikułowa – Świebodzice oraz Mikułowa – Czarna. Złożyli oni 81 wniosków. Kolejne miejsca należały do gmin z projektu budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (53 inicjatywy) oraz budowy linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa (42 pomysły).

Po zakończeniu rekrutacji, analizowaliśmy i ocenialiśmy nadesłane wnioski. Sprawdzaliśmy je m.in. pod kątem: lokalności rozumianej jako terytorialne pochodzenie uczestnika, jakości zdefiniowanych wyzwań i potrzeb oraz szansy na  aktywizację i długotrwałą zmianę społeczną. Po długich naradach wyłoniliśmy 85 najlepszych wniosków o wartości ok. 1,6 mln złotych. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. modernizacje i budowy placów zabaw, siłowni i czytelni plenerowych, utworzenie szlaków rowerowych, termomodernizacje budynków, z których korzystają miejscowe kluby i koła zainteresowań, czy skierowane do dzieci działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty:

Wszystkim laureatom dziękujemy za zaangażowanie przy realizacji zwycięskich projektów!