Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej i aktywizacją życia społecznego i kulturalnego.

Dziękujemy wszystkim za udział i chęć zmiany swojego otoczenia. Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 236 uczestników, którzy złożyli łącznie 285 wniosków. Największą popularnością cieszyły się projekty związane z oświatą (24%) i rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej (21%). Równie popularną kategorią była mała infrastruktura (18%).

Łączna wartość nagrodzonych projektów w konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” to ponad 1.6 mln zł.

Laureaci konkursu otrzymają informację o zdobytym grancie drogą mailową.  Do 14 czerwca 2019 r. należy potwierdzić nominację  pod adresem: kontakt@wzmocnijotoczenie.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Konkursu pod nr telefonu: +48 665 330 230.

LISTA LAUREATÓW I EDYCJI KONKURSU:

LP.BENEFICJENTNAZWA I OPIS PROJEKTU
1.Urząd Gminy Dobre„Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem”Dobrze wyposażona sala stanowi bazę do stworzenia miejsca organizacji szkoleń, wykładów, warsztatów, lekcji muzealnych. Zakupiony sprzęt multimedialny pozwoli na organizację wirtualnych wystaw i spacerów. Dzięki projektowi podniesie się standard prowadzonych zajęć edukacyjnych, powstaną warunki do silniejszej integracji społecznej.
2.Urząd Gminy Wierzbno„Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie wraz z wymianą ogrodzenia”Zmiana estetyki budynku w celu w celu wzmocnienia aktywizacji wśród społecznej lokalnej. Zmiana wyglądu i otoczenia biblioteki przyczyni się do wzmocnienia roli tej instytucji kultury w środowisku lokalnym.
3.Urząd Gminy Kałuszyn„Utworzenie siłowni plenerowej i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrościcach”Stworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców. Wspomaganie rozwoju dzieci. Pierwsze tego typu miejsce w Chrościcach.
4.Zespół Szkolny w Cegłowie„Ogród pełen wrażeń”Stworzenie ogrodu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, nadanie mu funkcji rekreacyjno- edukacyjno-sportowej. Wychodzenie naprzeciw dzieciom i rodzinom narażonymi na wykluczenie społeczne z uwagi na dysfunkcje. Podstawowymi elementami ogrodu będą urządzenia sensoryczne umożliwiające trening różnych partii mięśni, stymulujących koordynację wzrokowo-ruchową, w postaci zjazdu linowego, huśtawek, torów przeszkód.
5.Ochotnicza Straż Pożarna Waliska (Latowicz)„Wzmocnienie integracji i aktywności mieszkańców wsi Waliska poprzez modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej”Projekt zapewni infrastrukturę społeczną, wzmocni lokalną tożsamość mieszkańców i pozwoli na rozwijanie projektów aktywizujących lokalną społeczność. Stanie się centrum spotkań, szkoleń i warsztatów. Będą z niego korzystały m.in. rady sołeckie, rolnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
6.Urząd Gminy Wodynie„Poprawa warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka”Wyposażenie świetlicy jako wkład w jej “nowe otwarcie” i zaktywizowanie ubogiej, wykluczonej społeczności. Wzmacnianie więzi społecznych oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych dzięki możliwości dokształcania i uczestnictwa w warsztatach oraz kursach. Obecnie mieszkańcy mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej.
7.Urząd Gminy Stoczek Łukowski„Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Toczyskach”Promocja zdrowego życia, zapotrzebowanie zgłoszone przez mieszkańców. W miejscowości nie ma takiego obiektu – funkcjonuje tylko szkoła, która jest jedynym miejscem aktywizacji i spotkań mieszkańców.
8.Urząd Miasta Sulejówek„Poprawa kondycji fizycznej w ramach realizacji otwartych stref aktywności”Budowa siłowni zewnętrznej przy Samorządowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.  Stworzenie ciekawych i bezpiecznych otwartych stref aktywności zapewni warunki do rozwoju sprawności fizycznej osób w każdym wieku, w tym także niepełnosprawnych pacjentów ośrodka.
9.Urząd Gminy Halinów„Street workout park w Halinowie”Budowa parku do aktywności fizycznej dla młodzieży. Uatrakcyjnienie sfery rekreacyjno- sportowej gminy. W gminie brakuje miejsca, w którym młodzież i osoby dorosłe mogłyby aktywnie spędzać czas.
10.Urząd Gminy Wiązowna„Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe – etap I”Utworzenie pierwszego na terenie gminy szlaku rowerowego (1 etap z 8, które powstaną na terenie gminy Wiązowna-Glinianka). 17 kilometrowy szlak będzie przebiegał przez obszar Natura 2000 i przyczyni się do zwiększenia liczby kilometrów szlaków rowerowych w gminie, zwiększy aktywność mieszkańców i turystów.
11.Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku„Czytelnia plenerowa – moje miejsce w mieście”Rewitalizacja terenu zielonego i utworzenie (wyposażenie i dostosowanie powierzchni) czytelni plenerowej o charakterze otwartego, zielonego skweru z małą infrastrukturą. Aktywizacja mieszkańców, rozwój czytelnictwa, zainteresowanie biblioteką.  Projekt przewiduje zachowanie istniejącej zieleni oraz użycie materiałów recyklingowych do wyrobu mebli.
12.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim (Karczew)„Bezpieczny dostęp uczniów ZSP w Otwocku Wielkim do pracowni dydaktycznych”Remont korytarza, nowe barierki. Podniesienie jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności szkoły. Dzięki projektowi zostanie zabezpieczone dojście do sal lekcyjnych, świetlicy, stołówki, biblioteki, toalet.
13.Przedszkole Samorządowe w Celestynowie„Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci”Kształcenie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze. Poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego. Rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki projektowi możliwe będzie zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym.
14.Urząd Gminy Sobienie-Jeziory„Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach”Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rozwój i zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjnej w gminie. W Sobieniach-Jeziorach brakuje obecnie brakuje takiego miejsca.
15.Urząd Gminy Wilga„Dostosowanie istniejącego placu zabaw do potrzeb dzieci oraz ich opiekunów”Odnowienie istniejącego placu zabaw oraz wprowadzenie nowego wyposażenia. Bezpieczeństwo dzieci, promocja aktywności ruchowej, integracja. Istniejący plac zabaw ma spróchniałe elementy, zniszczone łańcuchy i przestaje być bezpiecznym obiektem do użytkowania.
16.Urząd Gminy Magnuszew„Wzmacniamy sportowego ducha / Sportowy Magnuszew”Remont hali sportowej w Magnuszewie. Rozwój kultury fizycznej w gminie. Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury dla wszystkich mieszkańców w różnym wieku. Zrealizowany projekt stworzy warunki do kontynuacji zawodów sportowych, zdrowotnych zajęć profilaktycznych dla seniorów.
17.Urząd Miejski w Kozienicach„Kozienicka poMOC rowerowa”Instalacja 3 samoobsługowych stacji do naprawy rowerów. Promocja aktywności fizycznej, turystyki rowerowej, lokalnych szlaków. Stacje będą także dodatkowym wsparciem i udogodnieniem dla rodziców z wózkami dziecięcymi, opiekunów osób niepełnosprawnych, a nawet podczas pompowania piłek i materacy. Projekt przyczyni się do zwiększenia ruchu rowerowego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i wzmocnienia zainteresowania turystyką rowerową.
18.Stowarzyszenie Dajmy Razem Szansę (Ostrołęka)„Chcę Ci powiedzieć”Zakup sprzętu do komunikacji, zajęcia terapeutyczne, pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym z zaburzeniami porozumiewania się. Problem dotyczy m.in. osób z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi, po przebytym udarze, wylewie.
19.Urząd Gminy Rzekuń„Oko na ptaka”Rozwój oferty przedszkola i szkoły poprzez zakup materiałów dydaktycznych w obszarze edukacji przyrodniczej (m.in. sprzęt do monitoringu ptaków, budek i karmników).
20.Urząd Gminy Troszyn„Oaza odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej Troszyna”Utworzenie w centrum miasta altany ogrodowej, otwartej dla mieszkańców, będącej strefą wypoczynku i integracji. Podniesienie walorów estetycznych miejscowości.
21.Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Czerwin)„Świetlica marzeń”Remont pomieszczenia i umeblowanie świetlicy, w której nie ma odpowiednich warunków do nauki i zabawy. Budowanie wspólnoty, podniesienie bezpieczeństwa. Użytkowanie wyremontowanej świetlicy jest niezbędne w celu zapewnienia aktywności dla uczniów przyjeżdżających do szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
22.Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie„Smog nie na żarty – monitorowanie powietrza w najbliższym otoczeniu oraz składników pogody”Zakup stacji meteorologicznej i zajęcia pokazowe dla uczniów, mierzenie jakości powietrza (w gminie duży poziom zanieczyszczenia).  Zwiększenie świadomości uczniów i społeczności lokalnej na temat jakości powietrza, ich wpływu na zdrowie i samopoczucie.
23.Stowarzyszenie Przyszłość dla Wąsewa„Twoje zdrowie w Twoich rękach”Cykl wydarzeń dot. zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej w szkołach – zajęcia dla rodziców i dzieci z dietetykiem oraz zajęcia sportowe. Wykształcenie u mieszkańców postaw prozdrowotnych.
24.Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle„RKO – to jest TO!”Warsztaty i spotkania na temat udzielania pierwszej pomocy skierowane do dzieci i młodzieży. Zakup sprzętu ratunkowego przez Ochotniczą Straż Pożarną.
25.Stowarzyszenie Białebłota (Brańszczyk)„Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna przez Puszczę Białą”Zaprojektowanie i wykonanie 7 kilometrowej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej z punktami edukacyjnymi, stojakami na rowery, budkami, tablicami kierunkowymi. Zachęcenie społeczności do aktywnego wypoczynku. Pogłębianie i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej.
26.Urząd Gminy Wyszków„Ja również mogę uratować Ci życie!”Zakup 2 defibrylatorów oraz przeprowadzenie szkolenia oraz  kampanii informacyjno-promocyjnej zwiększającej świadomość mieszkańców gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
27.Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zabrodziu
„Kompetencje informacyjne kluczem do lepszej przyszłości – doposażenie pracowni komputerowej w szkole”Zakup sprzętu komputerowego poprawiającego jakość kształcenia i rozwój kompetencji informatycznych uczniów. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.
28.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach (Jadów)„Wyposażenie pracowni językowej”Zakup sprzętu multimedialnego do pracowni językowej. Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacji językowej. Wyrównanie szans uczniów z terenów wiejskich.
29.Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych AB OVO (Tłuszcz)„Punkty stałej energii – świetlice środowiskowe”Organizacja nowych zajęć edukacyjno – terapeutycznych (art-terapia, zajęcia muzyczne, terapeutyczne). Poszerzenie oferty edukacyjnej, wychowawczej i integracyjnej dla dzieci z 3 gmin wiejskich.
30.Urząd Gminy Strachówka„100 lat w dobrej kondycji – wzmocnij zdrowie w swoim otoczeniu!”Otworzenie punktu rehabilitacyjnego (głównie dla seniorów) w ramach Dziennego Domu Wsparcia. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i organizacja zajęć na rzecz poprawy zdrowia i kondycji mieszkańców.
31.Zespół Szkolny w Ładzyniu (Stanisławów)„Siłownia plenerowa”Stworzenie otwartej dla mieszkańców, plenerowej siłowni na terenie lokalnej szkoły. Zakup niezbędnych urządzeń treningowych w celu poprawy kondycji fizycznej lokalnej społeczności.
32.Urząd Gminy Niemce„Utworzenie rodzinnego placu zabaw w miejscowości Baszki”Przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń (odpowiedź na brak infrastruktury). Poprawa jakości spędzania wolnego czasu, uatrakcyjnienie miejscowości. Popularyzacja zdrowego trybu życia.
33.Szkoła Podstawowa
w Pliszczynie (Wólka)
„Szach mat i rower”Zakup i montaż stojaków na rowery i stołów do gry w szachy. Integracja uczniów, społeczności lokalnej, aktywne spędzanie czasu wolnego.
34.Szkoła Podstawowa
w Jawidzu (Spiczyn)
„Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący, Wesoły”Utworzenie pierwszego tego typu obiektu w Jawidzu. Plac zabaw będzie sprzyjał rozwojowi dzieci, integracji mieszkańców.
35.Centrum Kultury w Łęcznej„Czas na teatr i film w Łęcznej”Wzmocnienie Centrum poprzez modernizację obiektu – kameralnej sali teatralnej (sprzęt multimedialny). Możliwość organizowania spektakli teatralnych i pokazów filmowych. Zwiększenie dostępu do kultury.
36.Urząd Gminy Puchaczów„Wzmacniamy swoje otoczenie – zdrowo, aktywnie i bezpiecznie w gminie Puchaczów”Stworzenie nowej infrastruktury sportowej przy boisku (postawienie wiaty rowerowej i miejsc postojowych dla rowerów przy orliku), impreza otwarcia. Podniesienie jakości życia i integracja społeczności.
37.Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Cyców)„Razem, zdrowo, rozwojowo”Utworzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie ośrodka. Aktywizacja młodzieży wykluczonej, wyrabianie zdrowych nawyków związanych z aktywnością sportową. Zwiększanie dostępności do obiektów sportowych.
38.Urząd Gminy Siedliszcze„Aktywizacja lokalnego życia społecznego i kulturalnego oraz poprawa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej, dzięki budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lipówki oraz Chojno Nowe Drugie”Stworzenie placu zabaw i miejsca spotkań (grill i ławeczki) w Lipówkach. Rewitalizacja przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca aktywności ruchowej, integracji. Stworzenie miejsca cyklicznych spotkań.
39.Urząd Gminy WierzbicaNIEwykluczeni ze społeczeństwa – budowa podjazdu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy”Dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych
i wózków dziecięcych. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do obiektów użyteczności publicznej.
40.Szkoła Podstawowa
w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej- Curie (Chełm)
„Gminny Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie, pod hasłem Być jak Skłodowska”Remont oraz doposażenie sali fizyczno-chemicznej oraz organizacja festiwalu. Popularyzacja dokonań noblistki. Poprawa jakości edukacji, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
41.Szkoła Podstawowa
w Sulikowie
„Energiczne dzieci naszą siłą”Uruchomienie szkolnego gabinetu integracji sensorycznej wraz z zajęciami terapeutycznymi. Zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie rozpoznawania problemów z zaburzeniami integracji sensorycznej wśród dzieci.
42.Urząd Gminy SiekierczynGmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią – oczyszczenie zbiornika wodnego na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie”Przeprowadzenie prac związanych z oczyszczeniem zbiornika wodnego na terenie gminy w celu przywrócenia go do użytku społeczności lokalnej. Dostosowanie terenu do funkcji rekreacyjnej zgodnie z Lokalnym Planem Rewitalizacji.
43.Urząd Gminy Lubań (miasto)Aktywnie, twórczo i bezpiecznie – wzbogacenie infrastruktury otoczenia siedziby organizacji pozarządowych w Lubaniu”Zakup i montaż altany, krzeseł, stołów, siłowni, stołu do tenisa ziemnego, kamera / monitoring terenu. Infrastruktura poprawi warunki realizacji przedsięwzięć organizacji pozarządowych i lokalnych aktywistów.
44.Gminny Ośrodek Kultury (Lubań)„Nie liczę godzin i lat – aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów z gminy Lubań”Aktywizacja społeczna i kulturalna seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja spotkań /warsztatów tematycznych w obszarach bezpieczny, zdrowy i aktywny senior oraz organizacja spotkań integracyjnych. Zajęcia – kurs samoobrony, spotkanie z ratownikiem medycznym, dietetykiem, fizjoterapeutą, gimnastyka, nowoczesne technologie informacyjne.
45.Szkoła Podstawowa
w Gościszowie (Nowogrodziec)
„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie”Montaż wiaty rowerowej oraz ławeczek na podwórku szkolnym. Poprawa infrastruktury, która umożliwi dzieciom dostęp do boiska szkolnego (wiata rowerowa) oraz rodzicom i nauczycielom umożliwi oczekiwanie na dzieci (ławeczki).
46.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Lwówek Śląski)„Mobilna pracownia multimedialna”Zakup sprzętu komputerowego. Organizacja warsztatów komputerowych dla mieszkańców. Wzmocnienie funkcji edukacyjnej i kulturalnej lokalnej biblioteki.
47.Urząd Gminy Pielgrzymka„Z PSE tworzymy sekcję tenisa stołowego w Pielgrzymce”Wyposażenie hali sportowej i świetlic w sprzęt do tenisa stołowego. Aktywizacja sportowa dzieci. Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-oświatowej.
48.Urząd Gminy Złotoryja„Projekt Stomatologicznej Edukacji – MOCne zęby”Zakup unitu stomatologicznego na rzecz ośrodka w Gierałtowcu. Ochrona zdrowia zębów dzieci. Poprawa jakości, dostępności, standardu świadczonych usług stomatologicznych na obszarach wiejskich.
49.Gminna Biblioteka Publiczna (Krotoszyce)„Modernizacja pomieszczeń biblioteki, dopasowanie do potrzeb małych dzieci, rozwijanie nawyków czytelnictwa, integracja mieszkańców. Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej”Zakup materiałów do sprzątania i remontu, zakup mebli i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych.
50.Urząd Gminy Męcinka„Z mechatroniką w przyszłość – wyrównanie szans edukacyjnych w gminie”Stanowisko z makietą LED do ćwiczeń kształtujących umiejętności programowania w Zespole Szkół w Męcince oraz Piotrowicach. Nowoczesna edukacja w formule warsztatowej, wyrównująca szanse na zdobycie dobrej pracy.
51.Urząd Gminy Legnickie Pole„Nasadzenie flory na działkach gminnych”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi. Poprawa wartości estetycznej i rekreacyjnej gminy. Utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego wsi. Stworzenie miejsca spotkań.
52.Urząd Gminy Ruja„WzMOCnij infrastrukturę remizo-świetlicy w Rui”Zostanie przeprowadzony generalny remont świetlicy. Zmodernizowane pomieszczenie będzie sprzyjało rozwijaniu działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych.
53.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina” (Prochowice)„Moc w Figurze – M PSE (Miejsce Prochowickiej Serdecznej Energii)”Wzmocnienie infrastruktury w gminie poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej oraz stołów do gry w szachy. Realizacja spotkań i warsztatów z zakresu promocji zdrowego stylu życia, skierowanych do wszystkich mieszkańców.
54.Centrum Turystyki
i Kultury (Ścinawa)
„Działajmy scenicznie”Doposażenie sceny widowiskowej i sali teatralnej poprzez zakup i montaż oświetlenia, nagłośnienia i dodatkowych elementów wzbogacających wyposażenie Centrum. Pozwoli to na rozwijanie dotychczasowych działań i wprowadzanie nowych inicjatyw. Zachęci również odbiorców do korzystania z oferty kulturalnej Centrum.
55.Urząd Gminy Lubin„Rowerowa gmina Lubin”Organizacja cyklicznego rajdu rowerowego, integrującego mieszkańców i zachęcającego do ruchu.  Rajd będzie również promował turystykę rowerową i walory przyrodnicze gminy.
56.Urząd Gminy Platerówka„Plac Zabaw w Platerówce”Budowa placu zabaw, który uzupełni dotychczasową infrastrukturę stwarzając odpowiednie dla dzieci warunki do zabawy i rozwoju.
57.Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki (Gryfów Śląski)„MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież”.Postawienie innowacyjnej ławki solarnej z ładowaniem telefonów USB i bezprzewodowo, zakup projektora multimedialnego do świetlicy, wydarzenia edukacyjne. Aktywizacja młodzieży, integracja mieszkańców.
58.Urząd Gminy Wleń„Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Bełczyna, poprzez wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej, w celu poprawy infrastruktury wiejskiej i zapewnienia rozwoju lokalnej społeczności”Zostanie wykonany remont sceny oraz zakupiony piec do ogrzewania pomieszczenia. Modernizacja świetlicy zwiększy możliwości oferty społeczno-kulturalnej, która będzie sprzyjała spotkaniom i integracji mieszkańców gminy.
59.Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w ŚwierzawieCeramiczny Zawrót Głowy”Stworzenie pracowni ceramicznej, Aktywizacja mieszkańców, nauka nowych umiejętności. Zwiększenie roli Centrum w przestrzeni publicznej.
60.Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie„Adaptacja i remont pomieszczenia oraz wyposażenie pracowni fizyczno – chemicznej. Polska Szkoła – nowoczesna i przyjazna uczniom”Remont i wyposażenie sali fizyczno-chemicznej wzbogaci infrastrukturę szkolną, zwiększy możliwości edukacyjne i przyczyni się do wyrównywania szans dzieci z mniejszych miejscowości.
61.Urząd Gminy Paszowice„Wyznaczenie i wyposażenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w gminie Paszowice”Zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu, zwiększenie atrakcyjności gminy. Promocja atrakcji przyrodniczych Pogórza Kaczawskiego – Małych Organów Myśliborskich, Jaskini Pustelnika, Góry Bazaltowej i Góry Radogost z wieżami widokowymi, zabytków wsi Grobla i Pogwizdów. Promocja dziedzictwa historycznego i zdrowego trybu życia.
62.Urząd Gminy Dobromierz„Doposażenie placu zabaw w Kłaczynie”Zamocowanie zestawu linowego na terenie placu zabaw. Promocja ruchu na świeżym powietrzu, zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
63.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu„Rozwińmy skrzydła!”Zakup na rzecz świetlicy szkolnej, wielofunkcyjnej multimedialnej tablicy i sprzętu, wspierającego edukację i rozwój dzieci. Przygotowanie i realizacja warsztatów i lekcji dla dzieci m.in. z zakresu ochrony środowiska.
64.Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach„Zakoduj swoją przyszłość”Zajęcia edukacyjne skierowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z wykorzystaniem maty edukacyjnej „Kodowanie na dywanie”, a także dla osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
65.Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świdnicy„Międzypokoleniowe centrum aktywności MegaMOCni – wspólna praca i odpowiedzialność”Utworzone zostaną strefy aktywności w sołectwie Grodziszcze. Powstanie część rekreacyjna do ćwiczeń fitness. Uruchomiona zostanie trasa rowerowa.
66.Urząd Gminy Skawina„Wzmocnienie infrastruktury rowerowej na terenie gminy Skawina”Zakup i montaż na terenie gminy 50 stojaków rowerowych. Rozwój turystyki rowerowej, promocja ruchu, aktywności.
67.Zespół Szkolno- Przedszkolny (Dopiewo)„Mały robocik rusza w świat”Wyposażenie szkoły w sprzęt do nauki programowania, organizacja zajęć z programowania i promocja kompetencji programowania wśród społeczności.
68.Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk„Cyfrowe Sowy”Modernizacja sprzętu komputerowego do obsługi Biblioteki Publicznej. Szanse edukacyjne dla społeczności. Umożliwienie digitalizacji cennych materiałów archiwalnych.
69.Stowarzyszenie Chraplewo (Kuślin)„Nie boję się ratować życia – pierwsza pomoc przedmedyczna”Kurs pierwszej pomocy i zakup apteczek. Zwiększanie kompetencji i świadomości mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz poprawy bezpieczeństwa.
70.Urząd Gminy Deszczno„Mocna szkoła w Boleminie”Powstanie siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej w Boleminie, która będzie również otwarta dla mieszkańców i będzie zachęcała do aktywnego spędzania czasu i ruchu na świeżym powietrzu.
71.Urząd Gminy Witnica„Dzieciaki chcą skakać!”Budowa mini parku trampolin zewnętrznych w centrum miejscowości. Stworzona zostanie nowa, otwarta przestrzeń dla mieszkańców gminy.
72.Urząd Gminy Bogdaniec„Edukacja dla życia – zakup sprzętu ratującego życie”Zakup 3 defibrylatorów, fantomu oraz edukacja osób pracujących w przestrzeni publicznej. Przeprowadzenie szkoleń w 21 sołectwach gminy, w szkołach i przedszkolach, w Gminnej Bibliotece Publicznej, Środowiskowym Domu Samopomocy. Zwiększenie bezpieczeństwa.
73.Szkoła Podstawowa w Stawie (Lubiszyn)„Centrum Zielonej Energii”Stworzenie ogrodu o powierzchni 600m2 z altaną, stolikami, roślinnością. Utworzenie ścieżek oraz wyposażenie w elementy edukacyjne np. przyrządy meteorologiczne, tablice informacyjne,
a także budki lęgowe, karmniki, poidła, domki dla owadów.
74.Biblioteka Publiczna (Gryfino)„Biblioterapia dla innych”Oferta zajęć biblioterapii dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup sprzętu elektronicznego. Wsparcie wykluczonych osób. Nowy sprzęt pozwoli na uatrakcyjnienie zajęć m.in. poprzez możliwość organizacji wirtualnych spotkań i wystaw.
75.Biblioteka Publiczna (Banie)“Modernizacja przestrzeni bibliotecznej – biblioteka oknem na świat”Modernizacja przestrzeni bibliotecznej, popularyzacja czytelnictwa wśród różnych grup społecznych. Projekt pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej biblioteki i organizację cyklicznych wydarzeń kulturalnych.
76.Myśliborski Ośrodek Kultury (Myślibórz)„Myślibórz doenergetyzowany mocą PSE”Doposażenie pracowni muzycznej w pianino cyfrowe
i utworzenie studia nagrań, z którego będą korzystały zespoły muzyczne, chór, kabaret, ale również odbiorcy – mieszkańcy podczas organizowanych wydarzeń.
77.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy “Victoria” Kałuszyn„W prostej linii ze sportem – modernizacja szatni piłkarskiej”Projekt zakłada modernizację i wyposażenie szatni piłkarskiej, jest kolejnym etapem modernizacji obiektu. Odpowiada na tworzenie infrastruktury sportowej dostępnej dla wszystkich mieszkańców, w pobliżu ich miejsca zamieszkania, wspiera aktywność ruchową wszystkich niezależnie od wieku.
78.Koło Gospodyń Wiejskich
w Latowiczu
„Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie KGW w Latowiczu”Projekt wzmocni lokalną kulturę oraz przyczyni się do aktywizacji kobiet we wsi Latowicz. Zakupione zostaną nowe stroje ludowe promujące gminę i jej folklor podczas akcji kulturalnych na terenie wsi, a także innych gmin.
79.Ochotnicza Straż Pożarna Dobre„Wyposażenie budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w sprzęt AGD”Doposażenie budynku OSP w sprzęt AGD, utworzenie zaplecza kuchennego. Projekt pozytywnie wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców, zwiększy możliwości oferty kulturalnej oraz przyczyni się do wzmocnienia więzi społecznych.
80.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Wodynie)„Pora na klub aktywnego seniora”Poprawa stanu budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie poprzez zakup butli gazowej oraz doprowadzenie instalacji do budynku świetlicy. Wzmocnienie infrastruktury, w której będą organizowane wydarzenia, spotkania i warsztaty dla mieszkańców.
81.Miejska Biblioteka Publiczna
w Sulejówku
“Oblicza książki, czyli bookcrossing w Sulejówku”Projekt promujący czytelnictwo wśród mieszkańców Sulejówka poprzez udostępnienie na terenie centrum miasta półek z książkami a także bezpłatną wymianę przeczytanych już książek z innymi mieszkańcami Sulejówka.
82.Stowarzyszenie Plecionka (Magnuszew)„Stara Szkoła”Projekt zakłada remont świetlicy w Przewozie Tarnowskim. Stworzone zostanie miejsce do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji.
83.Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie„Pozytywna Pszczoła”Projekt polega na modernizacji pomieszczeń edukacyjnych “Pozytywna Pszczoła” oraz zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć i warsztatów w Ośrodku Edukacji Regionalnej
w Lipiance. Jego realizacja poszerzy wiedzę o problemie wymierania pszczół miodnych i owadów zapylających.
84.Ochotnicza Straż Pożarna Jadów„Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – jako pomysł na podniesienie bezpieczeństwa i wzrostu świadomości społeczności lokalnej”Profesjonalny kurs pierwszej pomocy skierowany do strażaków, nauczycieli i mieszkańców gminy. Przeszkolonych zostanie 20 osób, które będą dzieliły się zdobytą wiedzą z innymi.
85.Urząd Gminy Niemce„Otwarta Strefa Aktywności przy źródełku w miejscowości Łagiewniki”Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości, uwzględniającej potrzeby różnych grup mieszkańców, stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego, ruchu oraz integracji mieszkańców.
86.Przedszkole im. Krasnala Hałabały (Buk)„Hałabała Zuch i Chwat zwiedzają Polskę oraz Świat z wykorzystaniem e-Twinnining”Zakup tablic interaktywnych i zajęcia dla dzieci i seniorów, międzynarodowa współpraca dzięki metodom komunikacyjnym e-Twinning. Zwiększanie szans edukacyjnych.
87.Urząd Gminy Kuślin„Biesiada w Śliwnie”Założeniem projektu jest kultywowanie starej polskiej tradycji biesiadowania, która ma pobudzać lokalne społeczności do integracji społecznej i działania na jej rzecz. Dlatego w projekcie powstanie odpowiednia infrastruktura – wiata, umożliwiająca organizację spotkań i zajęć pobudzających lokalną społeczność do działania.
88.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie„Nasza Pomoc Daje Moc”Projekt polega na wymianie sprzętu komputerowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Nowa infrastruktura wpłynie na poprawę jakości obsługi mieszkańców – podopiecznych ośrodka.