Ponad 3 tysiące rozmów i konsultacji z samorządami, przedstawicielami gmin i lokalnych organizacji pozarządowych, niemal 300 złożonych wniosków konkursowych. 8 kwietnia 2019 r. zakończył się etap zbierania wniosków w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Do 28 maja br. komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy otrzymają granty na realizację swoich projektów.

W najbliższych tygodniach prowadzona będzie weryfikacja złożonych wniosków i rozpocznie się proces ich merytorycznej oceny. Pełna lista laureatów konkursu zostanie przedstawiona przez komisję konkursową do 28 maja. Nagrodzone projekty będą realizowane od czerwca 2019 r.

„- Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i chęć zmiany swojego najbliższego otoczenia. Cieszy nas zarówno szeroki odzew, z którym spotkał się ten projekt, jak i poziom merytoryczny złożonych wniosków. Widać wyraźnie, jak dużą pracę wykonały samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które przygotowały swoje wnioski konkursowe.” – powiedział Janusz Kamiński z Biura Prasowego Konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Trwający od lutego konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Wpisuje się on w przyjętą przez spółkę strategię i stanowi jednocześnie wyraz zrównoważonego podejścia PSE do wpływu na najbliższe otoczenie. Każdy wybrany projekt otrzyma finansowanie w kwocie do 20 tys. złotych.

Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

***

Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
media@wzmocnijotoczenie.pl

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na  zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.